دادگاه

سلام به همه ی دوستایی که واقعا منو شرمنده میکنن.ببخشید حقش بود با اینهمه محبتی که  داشتین همون دیروز میومدم مینوشتم اما واقعا حالم خوب نبود .متاسفانه علی انگار منتظر همین حکم دادگاه بود یا همون گواهی عدم س ازش که گرفت.باور کنین به حد کافی استرس داشتم و خودمو به زور کنترل میکردم و صبحش به همه چی فکر میکردم غیر از اینکه ببینم علی با فرزانه اونجاست.مثل اینکه نذر کرده بود منو حسابی نابود کنه.یا فکر کرده بود به قول عمو جان ملکه ی وجاهته که اورده بود نشونش بده.واقعا بند بند تنم میلرزید و هر چی به خودم گفتم ملودی دیوونه شده مخصوصا اینکارو کرده لج تو رو در بیاره بازم نمیتونستم بیتفاوت باشم .خیلی دیگه شوکه شدم و چیزی نمونده بود گریه م در بیاد.عمو جانم وقتی بهش گفتم علی با این اینجا چیکار میکنه و فهمید فرزانه ست دیگه از اینرو به اونرو شد و انقدر عصبانی بود که خدا میدونه تا به علی برسیم به عمو جان گفتم تورو خدا جلوی این زنه به علی چیزی نگین نذارین اون از اختلاف ما سو استفاده کنه حالا تمام تنمم داشت میلرزید در حال سکته بودم .عمو جانم عصبانی جواب سلام هیچکدومشونو نداد به علی گفت این کیه با تو اومده علی هم با روی زیاد گفت فرزانه.عمو جانم دیگه علی رو ول کرد شروع کرد دعوا با فرزانه که تو چیکاره هستی بلند شدی اومدی اینجا عجب رویی داری  گفت به خدا من نمیخواستم بیام آقای دکتر اصرار کردن.عمو جانم گفت اقای دکتر اصرار کنن تو زنه به این سن و سال عقلت نرسید اینجا جات نیست .هر کی بود رسما لال میشد اما برگشت گفت میدونم شما از من خوشتون نمیاد منو عروس خودتون نمیدونین اما به خدا من مقصر نیستم عمو جانم دیگه شروع کرد واقعا دعوا گفت من یه دونه عروس دارم اینجا وایستاده تو کی هستی  مثل قارچ از زمین سبز شدی جلوی من از این جرفای مفت میزنی فکر کردی خبریه که پسر من تا با زنش یه خورده اختلاف داره بیای سو استفاده کنی زن صیغه ای اویزون بشی تو کس وکار نداری هر کی باهات سلام علیک کرد صیغه میشی دست بچه تو میگیری میری تو خونه ش ؟واقعا دلم خنک شده بود .اونم گفت اینجوری که شما فکر میکنین نیست .عمو جان گفت مگه منم میتونی گول بزنی یا فکر کردی علی بی صاحابه خانواده نداره که تو بیای آویزونش بشی ؟علی دیگه رسما لال شده بود حرف نمیزد حتما فهمید حرف بزنه عمو جان صد تا بدترم به اون میگه.فرزانه هم به جای بستن دهنش باز گفت من مقصر نیستم عمو جانم گفت دیگه دهنتو جلوی من باز نکنیا همین الان راهتو بکش برو همون قبرستونی که صبح ازش اومدی تا بعدا تکلیفتو روشن کنم.منم درسته ساکت وایستاده بودم اما واقعا همه ی تنم از تو میلرزید .فرزانه هم برگشت به من گفت تو رو خدا منو حلال کن من زندگیتو به هم نزدم بازم عمو جان گفت تو در حدی نیستی که ملودی باهات حرف بزنه خودتو انقدر آدم حساب نکن کی هستی که زندگی اینا رو به هم بزنی میری یا حالیت کنم با کی طرفی .دیگه روش کم شد خداحافظی کرد رفت حالا بماند که با چه رویی برگشت به علی گفت با اجازه تون من برم علی هم فقط سر تکون داد.دایی جون بزرگه هم همراهمون بود که از همون اول رفت دورتر وایستاد اصلا جلو نیومد کنار وکیل علی بود.اون که رفت عمو جان تازه شروع کرد به علی و گفت خاک عالم به اون سر بیلیاقتت اینو از کنار کدوم خیابون پیدا کردی  علی هم هیچی نگفت منم همینطور که منتظر بودیم و عمو جانم نبود فقط بهش گفتم دلم برات میسوزه علی اینطوری خودتوکوچیک کردی که چی بشه واقعا فکر آبروی خودتو نمیکنی علی هم سریع گفت فضولیش به تو نیومده .تو جلسه هم قاضی فکر کرد لابد منم که طلاق میخوام اصرار دارم .شناسنامه مو که باز کرد گفت میتونم به خاطر اردوان ازتون خواهش کنم تجدید نظرکنین منم گفتم به خاطر اردوان نه من به خاطر خود شوهرم حاضرم تجدید نطر کنم اینم خواست من نبوده ایشون اصرار دارن.از علی هم سوال کرد که چرا و شروع به نصیحت کرد. علی سریع برگشت گفت من نمیتونم با ایشون زندگی کنم صلاجیت اخلاقی ندارن قبل از اینکه خود قاضی هم حرفی بزنه گفت من دلیلی که به درد دادگاه بخوره ندارم تا این موضوعو ثابت کنم اما حاضر به ادامه ی زندگی نیستم.قاضی هم گفت اگه دلیلی محکمه پسند ندارین پس معلومه دلیل نیست واین حرف شما تهمت حساب میشه و شروع کرد از گناه تهمت زدن و اینکه پیغمبر دید رو ندید میکرد واین حرفا که وکیل علی مدارک دادگاهی که با رضا داشتیمو نشون داد و گفت تهمت حساب نمیشه و درگیری داشتن و موکل من آسیب روحی و جسمی دیدن و این خانوم خودشونم قبول دارن.منم لجم گرفت گفتم من قبول دارم؟من کجا قبول کردم همچین چیزی رو خبر ندارم تو اون مدارکم خوب نگاه کنین نوشته به علت مزاحمت آقای....نه من .تازه من خودمم شاکی بودم برگه ی پزشک قانونی منم هست فقط موکل شما آسیب روحی جسمی ندیده تازه آسیب روحی ایشونو کدوم روانپزشک تایید کرده.وکیله دیگه ول کرد گفت در هر صورت ایشون توافق کردن برای طلاق امضا کردن همه ی شرایطم به نفعشونه چیزایی هم که بخشیدن خودشون توافق کردن.قاضی دوباره شروع به نصیحت کرد و به علی گفت اگه صلاحیت اخلاقی نداره چرا شکایت نکردین و چطور حضانت کامل بچه رو میدین به خانومی که صلاحیت نداره که باز دوباره وکیله گفت طبق شرایط عقد نامه مجبورن ایشون درسته مهریه ندارن اما شرایطی گذاشتن که از صد تا مهریه بدتره.منم گفتم بله تازه موکل ایشون شامل دو تا بند شرایط عقد نامه میشن هم اینکه در صورت طلاق توافقی باید حضانت کامل بچه رو به من بدن و هم اینکه در صوت ازدواج دائم یا موقت در زمان حیات من  من حق طلاق دارم ظبط کلیه اموال در اختیار و حضانت کامل بچه  که خدارو شکر در این مورد مدرکم هست نیاز به ثابت کردن نیست و ایشون تحت هیچ شرایطی هم حق شکایت در مورد عدم تمکین نداره الان دارم فکر میکنم میبینم خیلی عاقل بودم و خودم خبر نداشتم  که شرایطی گذاشتم از صد تا مهریه بدتر باشه ایشونم خودشون میدونن من تا اونجا که لازم بود بیگناهی خودمو ثابت کردم حالا دیگه قابل درک نبوده تقصیر من نیست اگه مدرکی دارن نشون بدن من تابع قانونم ماشالا وکیلشونم که خیلی مجرب هستن.منم امضا کردم حرفی ندارم اما دلیل نمیشه ساکت بشینم هر حرفی رو بشنوم .بعدشم چون علی قبلا به من گفته بود خیلی ناراحتی بیا شرایط عقدو بردار اجازه بده من زن دوم بگیرم منم از طلاق منصرف میشم گفتم حتی اینو هم به من گفته و من قبول نکردم اما اگه من انقدر بدم و صلاحیت ندارم چطور اجازه بدم زن دوم بگیره خوب میشم اگه من بدم باید طلاق بده اگه خوبم زندگی کنه.قاضی هم از علی سوال کرد که گفت من اون حرفو تو یه شرایط خاص زدم میخواستم ببینم چی میگه رو به منم برگشت گفت قبولم میکردی نمیشد چون فرزانه راضی نیست زن دوم بشه.اینجا دیگه دلم میخواست علی رو خفه کنم .عمو جان که تا اون موقع ساکت بود گفت اه فرزانه خانومو میگی همون که از کنا خیابون پیدا کردی صیغه ای آویزونت شده؟ فرزانه غلط کره با تو سگ کی باشه دهن باز میکنه تو هم غلط کردی همچین حرفی به ملودی زدی  خجالت نمیکشی اینو میگی نه تو رو خدا من و عموت گوشه ی قبرستون خوابیدیم که ملودی بیاد بگه بیا برو زن دوم بگیر بعداون زنه بیاد زر اضافی بزنه کور خوندی علی اقا من که زنت نیستم طلاقش بدی پدرتم منو که نمیتونی طلاق بدی کاری نکن منو مادرت رو به قبله وایستیم به خدا شکایتتو بکنیم .علی حرف نزد اما قاضی دوباره یه ساعت نصیحت و سخنرانی کرد که علی گفت من کار خلاف شرع انجام ندادم.به منم چیزی نگفت چون از اول گفته بودم موافق طلاق نیستم و تازه قاضی گفت هر کاری که شرعی باشه نباید فوری انجام داد با اینجال علی گفت من فقط طلاق میخوام منم گفتم حاج اقا من که هیچی اما اگه ایشون یه ذره درایت داشت الان نه بچه شو از دست میداد نه اموالشو سرشم بالا بود میتونست از حق خودش دفاع کنه الانم به نظر من خودش ضرر کرد منم که امضا کردم راضیم فقطم برای این این حرفا رو زدم که معلوم بشه جریان چی بوده وگرنه خودش میدونه من تا جایی که میتونستم ازش خواستم منصرف بشه حالا نمیخواد نخواد زوری که نیست طلاقو برای همین روزا گذاشتن .قاضی هم بالا خره گواهی رو صادر کرد که ببریم دفتر خونه اما گفت که سه ماه اعتبار داره و بازم فکراتونو بکنین توشم قید شده که حضور دو نفر تو دفتر خونه الزامه خدا رو شکر رو موارد توافقم اصلا حرفی نشد چون همه چی معلوم بود هر چی پولی بود از نفقه و چرتو پرت بخشیده بودم هزینه ی حضانت بود که نوشته شده بود به یه حساب جداگانه باید ریخته بشه و نحوه ی ملاقاتم هفته ای بیست و چهار ساعت که گفتم لازم نیست نوشته بشه اما هر وقت بخواد میتونه بچه رو ببینه چون احساسات بچه برای من از لجبازی مهمتره  .خودمم نمیدونم چطور انقدر شجاع شده بودم که تونستم خودمو کنترل کنم هر چند دو سه باری زدم تو خاکی و با بغض حرف زدم اما همینا رو میخواستم بگم و اصلا نمیخواستم زیادی سرمو بندازم پایین که بگه دیدی حق با من بود.تازه خودم از قبل میدونستم که سه ماه این حکم اعتبار داره.

بعدشم که اومدیم بیرون واقعا داغون بودم حس میکردم پاهام بیحسن اگه دایی جونو نمیگرفتم اصلا اعتماد به خودم نداشتم که بتونم راه برم.علی هم اصلا منو نگاهم نکرد عمو جانم همینطور عصبانی  با علی حرف میزد که نفهمیدم چی گفت  تا رفتیم بیرون عمو جان به علی گفت همینو میخواستی خیالت راحت شد علی معلوم بود از حرفای عموجان یا کلا چیز دیگه لجش گرفته برگشت گفت من چرا ملودی خیالش راحت بشه راحت برو ور دل رضا جونت خوب ننه من غریبم  بازی در اوردی از خودت یه زن مظلوم ساختی منم تحملم واقعا اندازه داشت منفجر شدم ملاحظه ی دایی جون و عمو جانو نکردم داد و بیداد کردم گفتم بس کن علی چی از جون من میخوای اگه تا حالا نفهمیدی که من بیگناه بودم ایشالا تا آخر عمرتم نفهمی تو همین تو هم بمونی اینجوری راحت تری عذاب وجدان نداری اصلا میرم ور دل رضا جونم چیه مگه تو اینو نمیخوای ؟اردوانم با خودم میبرم تو خونه ی رضا با هم زندگی میکنیم تا چشمت در بیاد هفته به هفته بیا بچه تو از رضا تحویل بگیر ببینش  اصلا به اردوان یاد میدم بهش بگه بابا رضا خوبه ؟کی گفته من مظلومم من همه جور بلا سرت اوردم حق داشتی از خونه بری حق داشتی بری فرزانه رو صیغه کنی الانم حق داری منو طلاق بدی بری اونو بگیری برو بچه ی بی پدر ه اونو بزرگ کن به بچه ی بی پدر منم کاری نداشته باش رضا هست دیگه نگران چی هستی  علی یهو اتشفشان شد دو طرف پالتومو گرفته بود با جرص منو کوبید به دیوار داد زد اردوان بی پدره ملودی دهنتو ببند به خدا میکشمت .انقدر عصبی بود که خدا میدونه عمو جان طفلکی داشت سکته میکرد دایی جون جداش کرد جون منو نجات داد وگرنه بعید نبود سرمم بکوبه به دیوار منم بس نمیکردم گفتم آره تو راست میگی انقدر خوب ننه من غریبم بازی در اوردم هیچکی حرف تو رو باور نکرد دلم خنک شد خوب شد حقته بکش گفتم که خودت ضرر کردی فکر کردی من لالم همین جور من میگفتم اون میگفت دهنتو ببند تا دایی جون جلوی دهن منو گرفت گفت ملودی حرف نزن ابروریزی نکن مردم جمع شدن  بسه طلاق بگیرین برین دنبال کارتون همه رو دارین سکته میدین عمو جانم از اونور به علی که مردی بیا منو بزن برو ثابت کن مدرک بیار پدرشو در بیار چرا قلدری میکنی تو خیابون.علی هم ول نمیکرد هی به من حرف میزد که من میدونستم تو عوضی هستی همینو میخوای منم باز گفتم هم قبیله ی توام  ژن تو رو دارم عوضی تر از خودت ندیدی تا حالا.خلاصه که با بدبختی دایی جون منو خفه کرد رفتیم تو ماشین باورم نمیشد این من و علی بودیم اونجا تو دادگاه بیرون این حرفا این دعواها این آبروریزیها .از خودم خجالت کشیده بودم هی به خودم میگفتم نمیشد لال میمردی خفه خون میگرفتی عمو جانم به حدی حالش بد بود که خدا میدونه منم اصلا نمیتونستم زار زار گریه نکنم  انقدر دیگه گریه کردم حس کردم تمام عضلات صورتم منقبض شده فکم به حدی میلرزید نمیتونستم خودمو کنترل کنم و انقدر حالم بد شد که حس کردم تمام تنم تشنج گرفته عمو جان هی میگفت ملودی خوبی حرف بزن واقعا نمیتونستم و هی به دایی جون میگفت زودتر برو به بیمارستان برسی و واقعا یادم نمیاد کی از حال رفتم که تو اورژانس با صدای دکتر به خودم اومدم و بازم همین جور بیاختیار گریه میکردم عمو جانم انقدر حالش بد شده بود بمیرم الهی که ترسیده بود فشار خونش بالا رفته بود خوب شد باز تو اورژانس بودیم که دایی جون رسوندش خونه زنگ زد به مامانم که بیاد پیش من.منم خیلی نگه نداشتن تا سرمم تموم شد مامان منو آورد خونه دیگه اردوانو میدیدم دلم میخواست بمیرم .انقدرم اردوان بد خلق شده که خدا میدونه چون این جریانا نذاشت اقلا پروسه ی از شیر گرفتنش عادی باشه و انقدر عصبی بودم که در کل خشک شده شیرم اردوانم مرتب بهانه گیری میکرد دیروز و دیشب دیگه اوج بهانه گیریش بود.درسته دو ساله شده بود وقتش بود نخوره اما نه دیگه اینجوری هی گریه میکرد میگفت می می میخوام منم فقط عذاب میکشیدم تا به زور و با گریه خوابید الهی بمیرم براش .من مونده بودم کدوم بهانه شو جواب بدم .بهانه شو برای بابا علیش یا می می .علی هم گوشیش خاموش بود تلفن دیگه هم ازش نداشتم تا اخر انقدر  بیخودی بهانه ی اسباب بازیاشو گرفت که اومدیم خونه ی خودمون به اردوان گفتم بابا علی سرکاره و سرگرمش کردم و باهاش حرف زدم و شعر خوندم خوابید.تازه با خوابیدن اردوان یاد بدبختی های خودم افتادم مامان دیگه کلافه شده بود گفت تو رو خدا تو بس کن بخواب دوباره حالت بد بشه اردوان نمیتونه تحمل کنه .الهی بمیرم انقدر دیگه مامان و باباجمید دلداریم دادن که ساکت شدم.خدا رو هزار بار شکر کردم برای داشتنشون.

آخرشم نتونستم بخوابم و خودمو به خواب زدم تا مامان خیالش راحت بشه بره بخوابه منم انگار یه درد گنده رو دلم سنگینی میکنه.میدونم الان خیلی هاتون میگین خیلی احمقی اما جای خالی علی وحشتناک عذابم میداد .میدونم شاید احمقانه باشه اما فکر میکردم الان علی چیکار میکنه چه حالی داره اصلا به من فکر میکنه.میدونم شاید بگین به درک فکر نکنه اما خیلی سخته.خیلی بهم برخورده احساس شکست میکنم احساس خورد شدن مورد بی احترامی قرار گرفتن و همه ی این احساسا داره دیوونه م میکنه.حس میکنم علی دیگه بر نمیگرده .شاید آسون باشه گفتنش که بر نگرده اما واقعا دلم نمیخواست اینجوری بشه دلم نمیخواست علی با منو خودشو واردوان اینکارو بکنه.حس میکنم با وجود اینکه حمایت خانواده مو دارم یه زن تنها شدم که حتی نمیدونم همین الانش میتونم از پس بهانه های اردوان بر بیام یا نه.هیچکی جلوی اردوان از باباش بدی نمیگه حتی خود من چون این بچه که گناهی نکرده و بالاخره میفهمه و نباید طوری بشه که فکر کنه باباش بده و تنهاست و خیلی چیزای دیگه اما آخرش چی تا کی بگم بابا علی نیست کار داره.مگه بچه نمیفهمه که بابا علی که همیشه دم دست بوده الان هفته ای یه بار میبینتش تازه کجا؟علی چطوری میخواد بیاد اینجا جلوی چشم همه؟تو دادگاه با این که دایی جون حرفی بهش نزد اما علی انقدر دیگه میفهمه که دایی جون چطوری نگاش کرد حالا اون که یه نفره .خدایا این چه دردی بود به جون علی افتاد که برگشت به من گفت همین شبه میریم محضر اقای ....باهات تماس میگیره.این علی چی میخواست که قبلا به من گفت به رضا هم خبر میدم تا به عشقت برسی.خدایا این چه توهمیه اخه.یعنی انقدر قاطی کرده که به رضا بگه؟خدایا یعنی وسوسه شیطونم همینجوریه؟مثل حرفای این عوضی میره تو مخ ادم؟صد رحمت واقعا به شیطون .بازم با این که میدونم علی مقصره اما دلم میخواد خدا خودش کمکش کنه.

بچه ها خیلی ممنون از خصوصی هاتون واقعا نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم خرمگس ممنون از راهنمایی هات واقعا منو به فکر فرو برد.از همه دعا ها از ادرس مشاوره هم ممنونم دعاها رو که خوندم و به مشاورم یکیشون زنگ زدم که خوب فرصتی نبود منم حالم خوب نبود.اقایی به اسم سعید برام کامنت گذاشته بودین که شرایط برادرتونو گفتین  متاسفانه بعضی از کامنتا نصفه اومده بود اما در کل فهمیدم .خیلی از لطفتون ممنونم و منم درک میکنم که این شرایط یه بحران روحیه و سعی میکنم اینطوری به موضوع نگاه کنم شاید شرایط علی هم به همون اندازه حاد باشه.حتما این آخرین تلاشو میکنم و از خانواده ش میخوام که اینکارو بکنن.شایدم برای اینکه خانواده ش از من حمایت کردن بدتر کرد.امیدوارم مشکل شما هم زودتر حل بشه و خیلی متاسف شدم از خوندنشون و واقعا براتون دعا میکنم و امیدوارم اینده براتون فقط اتفاقای خوب داشته باشه واقعا لطف کردین من با اجازه براتون ایمیل میزنم تا چند تا سوال کنم البته اگه اشکال نداشته باشه .بازم ممنون.کامنتاتونم الان شروع به تایید میکنم و جواب میدم اگه بیجواب تایید کردم بعدا جواب میدم چون واقعا تو حال خوبی نیستم

/ 79 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خرمگس

امیدوارم بهتر بشی,زود زود

نازگل

سلام ملودی جون چی شد چرا خبری ازت نیست دیروز رفتی دفتر خونه؟ نگرانتیم اگر اومدی یه خبر کوچولو بده

صبا

ملودی جان منو ببخش ولی حسم اینه که دارم یه رمان می خونم از اون مدل رمان هایی که مطمئنی که آخرش به خوبی وخوشی تموم می شه. چون منم از خیلی وقت پیش می خوندمت .حتی قبل تر از عکس اردوان(ولی اون موقع که علی خوب ازت دفاع کرد؟) و حتی سر بارداری که باز این رضا بود (هیچکس تو رو مقصر ندونست!) می گم اول گیلاسی و ماریلا و حلا هم تو(اون روز که رفتید اردک آبی فیروزه هم بود؟ خدا رحم کنه!!!!!!!!!!!

تینا

سلام ملودییی[ناراحت][ناراحت][ناراحت] ملودی جونم منو یادته؟؟؟؟؟میدونی چقدر دنبال وبت گشتم؟کجا بودی؟الانم که امدم بخونم شکه شدم!!!!!!!!!!!!! ملودی این حرفا واقعیت نداره مگه نه؟؟؟؟؟؟؟[گریه][گریه][گریه][گریه] یادته چقدر منو راهنمایی میکردی؟؟؟اخه این شوشویی که ازش مینوشتی کی فکرشو میکر این طوری بشه؟؟ انقدر اتفاق واسه من افتاده که اگه بخوام بگم.......... ولی ملودی برات دعا میکنم که شوشو با اشتباش پی ببره تروخدا مواظب خودت و اردوانی باش تو الان فقط اردوانو داری پس مراقبش باش عزیزم دیگه نمیتونم بنویشم بعدا میام پیشت.[ماچ][ناراحت][گریه]

بانوی سرزمینهای شمالی

اصلآ باور کردنی نیست اول که خوندم گفتم شاید کسی یه وبلاگ دیگه با این اسم ساخته و خواسته اذیت کنه .اصلآ کاش اینجوری باشه اخه کی فکرشو میکرد اون زندگی به اینجا بکشه .اون ملودی شاد که هر روز کلی مینوشت و با خوندن نوشته هاش خنده رو لبامون میومد حالا این باشه حال و روزش .انشالله که خیلی زودتر از اون موقعی که فکرشو میکنیم علی اقا متوجه اشتباهش بشه و برگرده پیشتون و اون عوضی هم به درک واصل شه

مریم

اي بابا زياد فكر گذشته رو نكن ولش كن . خدا رو حاميت بدون توي زندگي

فرام

[گریه][وحشتناک]حتی تصورش نمی تونم بکنم .تو چی کشیدی؟[گریه]

فرام

قبلا وب دیگه ای داشتی؟