بلاهایی که به سرمون اومد

سلام ببخشید به خدا من نصفشو نوشته بودم الانم بقیه شو مینویسم تا بدونین کلا چی شد به اینجا رسیدیم......

احتمالا بیشتریاتون رضا رو میشناسین که وقتی  ح ا امله بودم سر کاره بیخود اون و حساسیت بیخود علی و کلا هر چی که بود چی به سر ما اومد.جریان از بعد از دنیا اومدن اردوان شروع شد با گل و کارت تبریکی که با آژانس فرستاد خونه مون و علی جوش اورد پس فرستاد تا وقتی تو نامزدی دوست علی دیدیمش که علی بلند شد و رفتیم و فوت بابا بزرگ که زنگ زد تسلیت گفت و بعد از عمل اردوان که به من زنگ زد و مثلا ابراز نگرانی میکرد و منم جوابشو طوری دادم که فضولی ما به تو نیومده و بفهمه که دهنشو ببنده به من زنگ نزنه ولی نفهمید و منه احمق به علی نگفتم تا تو اون شرایط ناراحت نشه و بعدش تلفنای مداومش به من که فقط یه بارش باهاش داد بیداد کردم و آرزو گفت ولش کن جوابشو نده تا خسته بشه و بعدش امسال فروردین عروسی همون دوست علی بود که هر چی به علی گفتم نریم اولش گفت باشه و بعدشم گفت میریم مگه ما مقصریم  که  رضا واقعا مرض ریخت و داشتم از ناراحتی و استرس تو عروسی میمردم.تمام این مدت به علی نگفتم .شاید خیلی حماقت بود و الانم پشیمونم ولی اون موقع واقعا نمیخواستم علی رو دوباره ناراحت کنم و مشکل دیگه ای بشه و فکر میکردم بالاخره با بی محلی یا بی احترامی ول میکنه که نکرد و منی که هیچ چیزی رو از علی قایم نمیکردم نمیدونم چر همش نگران بودم و از یه طرف عذاب وجدان نگفتن به علی داشت منو میکشت و از یه طرف استرس گفتنش و عکس العمل علی.باهاش درست حرف زدم حالیش نشد فحش دادم حالیش نشد بی محلی کردم حالیش نشد تا حدی که دیگه مزاحمتاش علنی شده بود.صمیم گفت به بابات یا عمو جان بگو تا اونا حالیش کنن  منم گفتم یعنی منو آرزو به عمو حان گفتیم .حالا بماند با چه درد سری .عمو جان موبایل منو گرفت گفت موبایل عروسم دست منه مزاحم نشین کاری دارین به من بگین حالیش نشد تا حدی که اومد دم در خونه و به عمو جان گفت طرف حساب شما منم ملودی رو اذیت نکنین.با بابا و عمو جان رفتیم محل کارش بابا باهاش داد بیداد کرد بازم حالیش نشد گفت علی خودش بیاد بگه مزاحم زن من نشو . علنا به من میگفت من دوستت دارم باید مال من باشی و من نمیتونم تحمل کنم تو زن علی باشی و به هر قیمتی شده باید تو رو به دست بیارم.از اونطرفم میگفت تو حتما از علی میترسی و بهش نگفتی چو علی اگه میدونست ساکت نمیشد و هر چی گفتم میدونه و لی تو ارزششو نداری که بیاد دهن به دهن تو بشه باز حرف خودشو میزد.

تا جایی که بابا و عمو جان گفتن باید به علی بگیم و دیگه نمیشه چون واقعا با وقاحت جلوی عمو جان و من به بابا گفت نمیتونم با دخترتون تماس نگیرم وکلی حرفای دیگه.معلومه که علی وقتی شنید چقدر عصبانی شد تا حدی که وقتی با عمو جان اومدن خونه اصلا به من نگاه هم نمیکرد و معلوم بود کارد بهش بزنی خونش در نمیاد تا حدی که برخورد خیلی بدی باهام کرد و چند روز من خونه ی عمو جان اینا بودم و خودش خونهی خودمون و من مرتب نگران بودم نکنه بلایی به سرش بیاد یا سراغ رضا ی عوضی بره و با منم حرف نمیزد براش توضیح بدم تا اینکه یه روز گفت بریم بیرون با هم حرف بزنیم و رفتیم.رفتن همانا و من و علی دعوامون شد و منم واقعا ناراحت بودم نمیتونستم همه ی حرفای علی رو گوش کنم و حرف نزنم و کارمون به جایی کشید که من به علی گفتم همه ی مشکلا تویی تو دخالت نکن من خودم حلش میکنم و یه ساعت بعدش خونه ی رضا بودیم چون علی اولش گفت بیا برو حلش کن و تو اسانسور گفت بالاخره باید بفهمم کی دروغ میگه و فهمیدم با رضا جرف زده و میخواد ببینه من دروغ میگم یا اون و یه جورایی روبرو کنه..واقعا اون شب وحشتناک بود .رضا جوری حرف زد که شیطون جلوش کم اورد و طوری گفت انگار من دوسش دارم اما از علی میترسم و تازه میگفت جرا ازش میترسی علی خیلی انسانه منطقیه مشکلتو بهش میگفتی درک میکرد و حرفایی که خدا میدونه از کجا اورده بود و فهمیدم همه رو به علی هم قبلا گفته که علی اتشفشان بود.اما علی ساکت بود و من حدس زدم ساکت نشسته ببینه منو رضا چی میگیم .اصلانم علی قصد درگیری نداشت و وقتی من واقعا با رضا داد بیداد میکردم تا حدی که بلند شدم واقعا بزنمش و علی دست منو گرفت تا بشینم اما افتادم رو  مبل و چون مچم درد میکرد یه آی بی اختیار گفتم که انگار به رضا مربوط بود فضولی کنه و بگه چی از جونش میخوای ولش کن میخوای منو بزنی با بزن من مثل علی نامرد نیستم و زرت و پرت که علی بلند شد و خوب جوابشو داد و حالیش کرد نامرد کیه و بعدشم میخواست  بره به رضا هم گفت اینو میخوای بیا مال تو دیگه به درد من نمیخوره و به منم گفت مگه نگفتی میتونی حل کنی بمون از خودت دفاع کن واقعانم داشت میرفت که دوویدم از پشت سرگرفتمش که بیا با هم بریم من نمیتونم بیا بریم این دیوونه ست و رضا بود که کمر منو گرفت کشید طرف خودش و گفت ول کن این علی رو بدبخت.منم تا جیغ زدم که دست کثیفتو به من نزن علی برگشت یکی زد بهش که منو ول کنه اما نمیخواست دوباره بزنه این دفعه رضا بود که به علی حمله کرد و دعوا کردن و من بیچاره نمیتونستم جداشون کنم و رفتم به صد و ده زنگ زدم و تا دوباره رفتم جداشون کنم بازم رضا بود منو  گرفت هل داد و گفت تو دخالت نکن .منم  به حدی بد پرت شدم که سرم از پشت خورد به اپن وبه غیر از یه نور سفید تو چشمام هیچی ندیدم و تو بیمارستان تازه فهمیدم علی برای اینکه بعد از بیهوش شدن من و شکستن سرم دوباره با هم درگیر شدن خورده زمین و میز عسلی شکسته و یه تیکه شیشه مثل چاقو رفته تو پهلوش و تو اتاق عمله اون آشعالم دست بریده و بخیه خورده و دست شکسته با مامور تو بیمارستان.واقعا خدا بهمون رحم کرد مخصوصا به علی که دکتر گفت اگه یه خورده دیرتر میرسوندنش یا بیشتر فرو میرفت از خونریزی داخلی دور از جونش مرده بود.و شانس اورده بود که سریع خودش شیشه رو از تن خودش کشیده بود بیرون که دستشم بخیه خورده بود و پاش که نمیدونم به کجا خورده بود.

بازم بابا و عمو جان نذاشتن هیچکی بفهمه و گفتن تصادف کردن و نذاشتن هیچکی بیاد بیمارستان و خلاصه بعد از مرخص شدن علی از بیمارستان من هر کاری میتونستم براش کردم با ین که خودمم حالم خوب نبود و همه هم کمک میکردن بازم خودم مراقب علی بودم و علی هم واقعا خوب بود با من. حتی شرمنده ی این اتفاقی که افتاد م بود و خلاصه شکایت کردیم هم ما هم اون از علی و  کار به دادگاه کشید که هر دو تا به دیه محکوم شدن و یه تعهد در پیت که دیگه رضا حق نداره مزاحم بشه.زندگی ما هم معمولی بود علی هم دوباره رفت سرکار منم همینطور و دیگه با عوض کردن تلفنا دسترسی به من نداشت و راحت بودیم و کلا علی  مشکلی نداشت تا اینکه دیدم چند بار دور و بر شرکت از دور وایستاده و  منو نگاه میکنه.من رضا رو دیدم اما به روی خودم نیاوردم تا پررو نشه و از اون به بعد بابا اینا هم گفتن سر کارم نیا بذار تموم بشه یهو تو خیابون میاد باز یه چیزی میگه.یه مدت من ور دل اردوان گلم تو خونه بودم و خلاصه بودیم و مشکلی هم نداشتیم که یه بار مامان رضا زنگ زد به موبایل علی و داد و بیداد که شماها بچه مو کشتین و زن فلان و بیسارت مقصره .معلوم شد مرتیکه ی روانی با سم و قرص خودکشی کرده و تو بیمارستانه و حالشم خیلی بده.علی با مادرش داد بیداد کرد که به ما چه ولی رفت بیمارستان و دیگه فهمیده بود که الکی نبوده و رضا واقعا دم مرگ بوده و خیلی حالش بد شده بوده.

از اون روز علی دیگه از این رو به اون رو شد و علنا گفت چرا رضا باید برای تو خودشو بکشه .چه دلیلی داره انقدر دوست داشته باشه جونشم براش مهم نباشه.هر چی گفتم الکی بوده میخواسته ادا در بیاره قبول نمیکرد چون خودش با دکترش تو بیمارستان حرف زده بود و میگفت چرا باید برای جلب توجه تو جونشو به خطر بندازه.مادره هم ول کن نبود هی زنگ میزد هی به علی میگفت مگه این زنت چی داره که باید بیاد بچه ی منو دیوونه کنه بره سر خونه زندگیش چطور یهو رضا بد شدو حرفایی که نمیدونم از خودش در میاورد یا دروغای رضا بود و میگفت رضا میگه ملودی منو دوست داره اما به خاطر بچه ش و فامیلاشون و کلا خانواده هاشون نمیتونه کاری بکنه منم بدون اون زنده نمیمونم .یکی نبود بگه به درک برو بمیر.علی دیگه این رو به اون رو شد رضا باز به علی زنگ میزد مدام تو مخ علی بود خدا میدونه چی بهش میگفت.علی واقعا به من محل نمیذاشت تا حرف میزدم میگفت نمیخوام صداتو بشنوم گوشه کنایه میزد نیش کنایه هاش از هر زخمی بدتر بود.جلوی اردوان ملاحظه میکرد اما منو میسوزوند و جلوی دیگرانم جرفی نمیزد.منم به کسی نمیگفتم چون دیگه کم از دست ما جرص نخورده بودن مامان بابا ها.فقط ارزو میدونست که حرفای اونم نتیجه نداشت و علی روز به روز عصبی و بدخلق شد و علنا میگفت حالم ازت به هم میخوره چطور تونستی با من اینکارو بکنی و حرفای منم روش اثر نداشت هر چی میگفتم یه چیزی داشت جوابمو بده.بهش گفتم علی بیا بچه دار بشیم گفت خودتم زیادی هستی باهاش  مهربون بودم عصبی میشد از همه چی ایراد میگرفت با من حرف نمیزد محل سگ بهم نمیذاشت .من از خونه تکون نمیخوردم تا آرامش داشته باشه اما بدتر میشد و شک داشت دیوونه ش میکرد.مادر رضای بیشعور به من زنگ زد که پسرمو کشتی دیوونه کردی مرد به این گندگی هی میگه ملودی ملودی مگه تو کی هستی و منم از لجم گفتم به درک سگ مرد پسرت دیوونه ست به من چه و رضا گوشی رو گرفت گریه و ناله که من عاشقتم بدون تو میمیرم تو کجایی با من حرف بزن منم هر چی دهنم بود بهش گفتم و قطع کردم.

چند ماه داغون شدم و رفتارای علی رو تحمل کرد تنها دلخوشیم اردوان ود حتی تنها دلخوشی علی هم اردوان بود که وقتی خونه بود فقط با اردوان بازی میکرد و به کاراش میرسید.دیگه کارش به جایی رسیده بود که اردوانو میخواست ببره بیرون یا پارک و اردوان به منم میگفت بیا خوشش نمیومد و میگفت مامان کار داره و میگفت بچه رو به خودت وابسته نکن و اتیش به جونم میزد.بازم من گفتم عیب نداره منم بودم همینطوری میشدم یه مدت خودش خوب میشه ولی روز به روز بدتر شد و مرتب به هر بهانه ای اردوانو میذاشت پیش زن عمو جون یا مامانم که بیاد بالا با من دعوا کنه و علنا به من میگفت تو خیانت کردی چرا با من اینکارو کردی و منو داغون کردی و چی کم داشتی و من میسوختم و نمیتونستم بگم علی اشتباه میکنی و واقعا دلم برای علی میسوخت و نگرانش بودم.تولد من شد اون علی که هر سال اون روز و برام بهترین میکرد یه تبریک نگفت که هیچی شبشم انقدر منو با حرفاش آزار داد و رضا جونت فلان و رضا جونت بیسار کرد که داشتم دق میکردم از غصه .تولد خودشم شد با این که براش کادو گرفتم و یه نامه ی کوچولو نوشتم نامه هه روپاره کرد و کلا بازم تا میتونست بارم کرد . مهمونی که گرفته بودم برام زهرمار کرد.آرزو میرفت دکتر و جریان ما رو به دکتر گفت دکترم راهنمایی میکرد چه برخوردی باهاش  داشته باشم که فایده نداشت و راهی نبود امتحان نکنیم تا جایی که چون من از خونه بیرون نمیرفتم تلفنی با دکتر حرف زدم و گفت هر چی اینکارو بکنی فکر میکنه حق داری که سرتو انداختی پایین و حتما نقطه ضعف داری.بازم من ملاحظه میکردم اما به علی هم میگفتم که حریف جنگیش نیستم و بهتره بس کنه و علی بس نمیکرد که هیچی بدتر هم میکرد تا دیگه به حدی که چند بار ملاحظه ی اردوانو هم نکرد و جلوش با من داد بیداد کرد و یه شب که هم من جوابشو دادم هم اون عصبانی بود اردوانو برد پیش زن عمو جون به یه بهانه ی الکی و اومد بالا هم دعوا کردیم .علی میگفت حداقل بگو ببخشید تا من ببخشمت و منم نمیتونستم به گناه نکرده اعتراف کنم که.هیچ وقت یادم نمیره اون حالشو که منو تکون میداد ملودی کی بود چند بار ........و خلاصه همه ی افکارشو بیرون میریخت و منم فقط گریه میکردم و دلم بیشتر برای علی میسوخت که داره نابود میشه تا حدی که حرفایی زد که نمیتونستم تحمل کنم و اش نخورده دهن سوخته شده بودم . علی هم کوتاه بیا نبود و تا گفتم زورت به من  میرسه برو یقه ی اونو بگیر برگشت به من حرفایی زد که دیوونه شدم و اینهمه تهمت برام قابل تحمل نبود و نمیتونستم ببینم علی این کلمه ها رو به زبون میاره. انگار من بدتر از اون لج داشتم که به علی حمله کردم و برای اولین بار زدمش به حدی چنگ زدم که دستشو سینه شو خون اوردم و علی هم همینطور تا میتونستیم همدیگه رو تیکه پاره کردیم و معلومه من بیشتر خوردم و با لگد آخری که خوردم و حرفایی که علی زد فهمیدم علی منو بکشه هم راضی نمیشه و خودشم میگفت از خونه جز قبرستون جایی نمیری.

اخ نمیتونم دیگه بگم چی به ما گذشت اما آخرش علی گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم هر چی فکر میکنم هر چی به خودم میگم ببخشم نمیتونم و از خونه رفت تا پیش حسین باشه به حسینم گفت باید یه مدت تنها باشم اینجوری منو ملودی داریم همدیگه رو اذیت میکنیم .هیچ وقت یادم نمیره اون روز صبح که علی رفت جلوی در وایستادم گفتم نرو گفتم دوستت دارم هیچ وقت یادم نمیره با اون حالتی که منو هل داد و رفت و دنیا رو سرم خراب شد.بازم نذاشتم هیچکی بفهمه و علی هم میومد به اردوان سر میزد تا بالاخره دیگه نشد و این شتر سواری دولا دولا نمیشد و مامان بابا هامون فهمیدن. خدا میدونه جقدر زجر کشیدن چقدر یواشکی گریه میکردم تا اردوان نفهمه .چقدر سر ازدوانو گرم میکردم تا بهانه گیریاش برای بابا علیش کم بشه چقدر دلم اتیش میگرفت که اردوان روزی صد بار ازم میخواست شماره ی علی رو بگیرم تا به قول خودش با بابا علی دونش الو کنه.دق میکردم وقتی علی میمومد اردوانو ببینه و اردوان با چه شوقی میدوویید طرفش و علی که انقدر محکم بغلش میکرد و میبوسیدش که معلوم بود دلش برای دیدن اردوان پاره پاره شده و من دل برای هر سه تا مون میسوخت و بیشتر برای علی.اما علی بازم فرقی نکرد انقدر که میگفت من میام نمیخوام تو رو ببینم و من میرفتم تو اتاق تا علی اردوانو ببینه یا ببره با خودش بیرون و وقتی میاوردم باز تو اتاق بودم تا بره.بازم گوشه کنایه هاش تمومی نداشت.علی که همیشه میگفت اول تو رو دوست دارم بعد اردوان به اون روز افتاده بود که دیگه ریخت منم نمیتونست ببینه .تا بالاخره بابا و عمو جان گفتن این چه وضعشه و روزی که تو شرکت چهار تایی بودیم و عمو جان چقدر علی رو نصیحت کرد باهاش صحبت کرد تهدیدش کرد مسخره ش کرد دعواش کرد و هر کاری کرد علی گفت نمیتونم و نمیخوام .نمیدونم چی به علی گذشته بود که دیگه داد میزد که شماها متوجه نیستین هیچکی در د منو نمیفهمه ملودی همه چیز من بود عاشقش بودم نمیتونم تحمل کنم جاضر بودم بمیرم یکی یه نگاه چپ به ملودی نکنه .اصلا باورش نمیشد که چیزی نبوده و منو صد در صد گناهکار میدونست هر چی عمو جان گفت توهم داری خیالاتی شدی داری زندگیتو از دست میدی بازم نفهمید عمو جان گفت اگه ملودی واقعا اینجوری بود من و باباش میشستیم نگاش میکردیم ؟تازه تو که همیچین ادعایی داری چرا طلاقش نمیدی و بابا هم کلی گفت که من به پاکدامنی ملودی قسم میخورم اما تو هم مجبور نیستی تحملش کنی و خیلی حرفا .علی هم گفت میخوام زجرت بدم میخوام بفهمی من چی کشیدم میخوام زجر کشت کنم طلاقت نمیدم و واقعا انقدر عصبانی بود تمام تنش میلرزید و انقدر به من توپید و هر چی میخواست گفت که انگار خودمون دو تا بودیم و اصلا به صدای اعتراض عمو جان توجه نمیکرد شایدم اصلا نمیشنید. اون روز من که هیچی بابا و عمو جان و خودشم نابود شدن و اخرشم گفت حق بامنه  و گفت باشه طلاق میدم اما اردوانو نباید ببینه و شرایط ضمن عقدو باطل کنه .عمو جان هم گفت به تو ربطی نداره و مادرشه و طبق قانون هر کاری میتونه بکنه و کلیدای خونه و ماشینو که به نام من بودم ازش گرفت و گفت خونه مال اونیه که توش زندگی میکنه و چون نصف خونه به نام من بود گفت پول نصف دیگه شو بهت میدم برو دنبال کارت و علی هم گفت که نمیخواد .بازم فایده نداشت و حرفای پشت سر و یواشکی عمو جان و زن عمو جون و آرزو و حتی احسانم به گوشش نمیرفت و به آرزو و احسان که عملا میپرید میگفت فضولیش به شما نیومده.

هر وقت میخواست بیاد اردوانم ببینه در میزد براش درو باز میکردم میومد میرفت .اما چقدر دیگه به من سخت میگذشت هی به همه بگم علی سر کاره علی نیست علی  شهرستانه علی ساعتای کاریش زیاد شده.بازم با پررویی تمام تحمل میکردم بازم میگفتم درست میشه بازم میگفتم علی به زمان نیاز داره .حرفای حسینم اصلا به گوشش نمیرفت حتی شهریار که فهمید علی خونه ی حسینه  بلند شد تنهایی فقط برای همین اومد تهران .من و اردوانم با عمو جان اینا شمال بودیم و به بهانه ی اینکه علی عروسی دعوته و نمیتونه بیاد و شهریار هست  شهریار و علی خونه ی ما موندن و به شهریارم گفت به تو مربوط نیست .شهریار به من میگفت نمیدونم واقعا علی چی فکر میکنه این که انقدر با من دعوا میکرد میگفت لیاقت زن خوب و زندگی نداری.حتی سعید فهمید علی خونه نیست و هم با من حرف زد و هم با علی اما علی به اونم گفت دخالت نکن.و سعید اومد به من گفت واقعا نمیدونم چی میتونم بهش بگم .چقدر نصف شب بیموقع اومد و من حرفاشو تحمل کردم چقدر به من سخت گذشت جوابشو ندم و زیر بار همه ی تهمتاش له بشم چقدر شبا گریه کردم و خدا رو صدا کردم.بازم تو مهمونیا به روی خودش نمیاورد و با اینکه با من بد بود و محل نمیذاشت ولی رفتارش با بقیه خوب بود.شب تولد ضحی بود که اومدیم خونه و اردوان بهانه گرفت که بابا علی منو ببره بالا و علی تو جواب عمو جان که منتظر بود علی بره گفت اردوانو میخوابونم میرم.فکر نمیکردم علی بعد از خوابوندن اردوان بیاد و منو یهو شوکه کنه و بعد از چند ماه که به قول خودش حالش از من به هم میخورد منو بغل کنه  و درست مثل قبل ببوسه فقط برای اینکه بعدش فوری بلند بشه و بگه چه حالی میشی اگه بدونی دیشب با یکی دیگه بودم الان اومدم اینجا.این علی همون علی بود که اینجور منو سوزوند و گفت از این به بعد همینه که هست هم تو هم دیگران .حقته یکی رو بیارم همین جا جلوی چشمت تا دق کنی.اخه به کدوم گناه باید دق میکردبم و همه جوره میکشیدم.خدا میدونه چی به من میگذشت با این حرفای علی.به خودم میگفتم حتما علی هم همین حالو داشت همین روزا رو داشت شایدم بدتر اما چیکار میتونستم بکنم .همه میگفتن الکی میگه اما اگه الکی هم بود بازم داغونم میکرد.تا این که اون روز تو خونه ی عزیز جون علی به حدی با موبایل زیاد حرف میزد که صدای عمو جان در اومد و بهش گفت چه خبره و دقیقا وقتی رفت دستشویی نمیدونم کدوم حس فضولی بود که موبایلو برداشتم و اخرین شماره رو گرفتم و با شنیدن صدای الو ی یه خانومه هیچی نگفتمو قطع کردم و خدا میدونه تو دلم چه آشوبی بود.

داشتم از این موضوع دق میکردم میگفتم خدایا حق من این بود؟دلم میخواست رضا رو بگیرم خفه کنم تیکه پاره کنم که حالا خفه شده بود و لی میدونستم بازم داره مخ علی رو میخوره .حسین میگفت ملودی خانوم رضا مرتب با علی در تماسه و نمیدونم چی بهش میگه . به منم نمیتونست زنگ بزنه چون گوشی رو بر نمیداشتم و خط موبایلمو عوض کرده بودمو تلفن پیغامگیرم جمع کرده بودم.

نمیدونم چطور شد یهو تصمیم گرفتم برم سراف رضا و دق ولی این همه عذابمو سرش در بیارم برای همینم بی مقدمه رفتم و ازش پرسیدم منو تو هیچ وقت با هم تنها نبودیم این دفعه فقط منم و تو اصلانم نمیتونی دروغ بگی و ظاهر فریبی کنی چون هیچکی نیست بگو ببینم چی از جون من و زندگیم میخوای تو که میدونی من محل سگ بهت نذاشتم چرا دروغ میگی چرا علی رو اذیت کردی چرا این بلا ها رو به سرم اوردی .گفتم اصلا برام مهم نیست اون بیرون مریض نشسته منشیت هست هر کی باشه  لازم باشه دادو هوارم میکنم اینجا رو رو سرت خراب میکنم که گفت مهم نیست داد بزن من ناراحت نمیشم.تازه بیشعور برگشته میگه از کجا معلوم باز صدامو ظبط نکنی .منم کیفمو پرت کردم طرفش که بگرد و فکر نمیکردم با وقاحت بگه خودتم میتونم بگردم.دلم میخواست  خفه ش کنم و بهش گفتم از این غلطای اضافی نکن و حرف مفت نزن و باز شروع کردم.حرف تو کله ی بیشعور رضا نمیرفت و فقط اول اخر حرفاش این بود که دوستت دارم بدون تو میمیرم و میخوام مال من باشی.خدا میدونه چقدر قبلا و اوندفعه بهش گفتم اخه من چی دارم هزار تا مثل من بیا برو گمشو سراغ یکی دیگه و هر بارم رضا میگه همینی که هستی دوست دارم و به هر قیمتی شده به دستت میارم .میدونم رضا لایقش نبود میدونم نباید این حرفا رو میزدم قبلا نم بهش صد بار گفته بودم علی هر کاری با من بکنه طلاقم بگیرم برای تو یکی فرقی نداره و باید خواب منو ببینی.اما اون شب اشک امونم نمیداد .حتی گریه کردم و التماس کردم رضا تو رو خدا بس کن اگه واقعا منو دوست داری زندگیمو به هم نریز بذار با علی خوشبخت باشم علی رو اذیت نکن اخه ما چه گناهی کردیم که گرفتار تو دیوونه شدیم چراانقدر با علی حرف میزنی چرا انقدر عذابش میدی و انقدر دروغ میگی یعنی تو خودت نمیدونی این حرفایی که میزنی دروغه هر کی ندونه منو تو میدونیم که چیزی نبوده.خلاصه تا میتونستم حرف زدم و اخرشم زیر بار نرفت و هر چی گفتم چی از جون من میخوای گفت خودتو . اصرار عجیبی هم داشت که من تو رو برای یه بار دو بار نمیخوام میخوام زن من باشی مال من با شی اخرشم به هیچ جا نرسیدم و رفتم و به خودم گفتم لعنت  به من اگه تن تو رو نلزونم واذیتت نکنم.برای همین بود که مادر دیوونه تر از خودش زنگ زدم و داد و بیداد و اصلا هم درست حرف نزدم و گفتم میخوام ببینمش وبهتره خودش ادرس بده چون برام راحته گیر بیا رم و اگه  خودم گیر بیارم بد جوری میام  تا بالاخره راضی شد رفتم خونه شون.واقعا بعید نبود همچین پسر الاغی دست پرورده ی اونا باشه که مادره با پررویی به من بگه به ما چه و منم جیغ میزدم که چطور به شما مربوط بود به علی زنگ بزنی بگی بچه م داره میمیره الهی رو تخته ی مرده شور خونه ببینی این پسرتو و هر چی دلم خواست داد زدم .باباشم که بیخیال برگشت گفت خانوم ما کنترلی به کارای رضا نداریم اون سالهاست مستقله و منم که دیگه داد زدم کنترل رو زنتم نداری که زنگ بزنه به شوهر من زندگی منو به هم بریزه یا بلند بشه بیاد دادگاه .انقدر داد زدم انقدر دعوا کردم که زنگ زد به رضا بیا ما رو از شر این خلاص کن و به منم گفت به پلیس زنگ میزنم که انقدر اب از سرم گذشته بود گفتم همین الان بزن من از شماها بی آبرو ترم منو از چی میترسونی .حالا دیگه بگذریم که رضا هم اومد و من چقدر قیامت کردم و دقو ودلی خالی کردم و چی شد .اخرشم خودم رفتم و گفتم از این به بعد همینه باید منو تحمل کنین.لجم گرفته بود از اینکه زندگی منو اینطور به هم زدن تن اردوان گل منو لرزوندن علی رو انقدر عذاب دادن و خودشون بشینن یه گوشه هیچ به هیچی .خیلی جا داشتکه بیشتر اذیت کنم رضا رو و میتونستم اما ول کردم و دنبال اون اذیتی که شروع کرده بودم نگرفتم.فقط یه بار دیگه رفتم خونه ی مادرش یا همون ننه ش که انقدر باهاش دعوا کردم و لجشو در اوردم که خدا میدونه .دلم خنک میشد از ان که عصبانی میشد حرص میخورد لجش میگرفت و داشت میترکید.یاد اون روز افتادم که به علی زنگ زد یاد زرای مفتش تو دادگاه افتادم که همراه پسرش بود و یه بارم نگفت شما حق دارین پسر من نباید مزاحم میشد و به جاش آتیش بیار معرکه بود.رضا اونجا زندگی نمیکنه اما بازم زنگ زد که بیاد و بازم من چنان لجی ازش در آوردم که دق کنه .همون جریانی که نوشته بودم و به رضا گفتم برو برام آب بیار که  این یکی از دستورایی بودم که دادم برگشت گفت پسرم دکتره متخصصه اونوقت تو اینجوری بهش دستور میدی و منم گذاشتم پشتش و تا میتونستم دقو دلی خالی کردم و حتی بی حرفام گفتم دلم بخواد میدم کفشامو به جای واکس لیس  بزنه به شما چه که دارین دق میکنین.صمیم راست میگفت که هر چی مرد دیونه ست با تو سرو کار داره و رضا هم به طرفداری از من به ننه ش میتوپید که بهش چیکار دارین من عاشقشم ملودی تقصیری نداره هر چی میگه حق داره چرا ناراحتش میکنین.چون من قبلا به رضا گفتم چیه  لال شدی دم در خونه ی ما میای به عمو جان من میگی با من طرفین بعد مادرت چرتو پرت بار من میکنه؟البته مادره بیدی نبود از این بادا بلرزه.خواهرشم بود که دست کمی از مادره نداشت که اونو اول از همه شستم آویزون کردم ساکت شد. اما انقدر دیگه مادره رو لرزوندمش و جزوندمش که تا عمر داره یادش بمونه من هوچی تر و چادر دور کمر بند تر  از خودشم .تا آخرشم از دیوونه گی رضا استفاده کردم کاری کردم بره مارده رو بیاره ازم معذرتم بخواد و موقع رفتن گفتم برای تو هم دارم اول نوبت مادر پدرت بود که عوضی مثل تورو تربیت کردن و وقتی عین این بدبختا گفت هر کاری تو بکنی اشکال نداره خبر داری عصبانی میشی خوشگل تر میشی با حرص تمام هم یه دونه لگد به پاش زدمو  کیفمو با حرص کوبیدم به سرش  و واقعا کیف کردم عین این بدبختا که بلد نیستن حتی کتک بخورن  ولو شد رو زمین و گفتم حالا اینو بخور تا بعد و رفتم.

هیچکی هم از رفتن من اونجا نفهمید چون به حد کافی از خودشو  مادرش زهر چشم گرفتم که دیگه نیان ور بزنن.اما مشکل اینا نبود و علی بود که میدونستم روز به روز داره نابود تر میشه و فهمیدم دیگه با حسین هم نیست و برای خودش خونه گرفته.این دیگه از اون خبرا بود که نابود کننده بود و علی هم گفت آره گرفتم و به تو هم ربطی نداره و مگه تو اختیار دار منی هر کاری دلم بخواد میکنم حتی بهش گفتم برگرد خونه من میرم خونه ی مامانم اینا اردوانم پیش تو باشه و اینو قبلا نم هزار بار بهش گفته بودم و هیچ وقت قبول نکرد و این دفعه تیر اخرو زد و گفت من تنها نیستم بازنم زندگی میکنم .من اینور گوشی لال شده بودم و باورم نمیشد تا این که گفت شب بیا خودت ببین و اون شب لعنتی که الانم دارم مینویسم باز یادش میفتم و دلم میخواد بمیرم که رفتم.واقعا باورم نمیشد علی تو اون خونه تنها نبود و گفت این زنمه تورم اولین فرصت طلاق میدم.باورم نمیشد علی تا این حد بتونه منو زجر بده باورم نمیشد حتی صیغه نامه شو بیاره نشونم بده باورم نمیشد جلوی چشم من بگه نمیتونی فرزانه رو تحمل کنی مشکل خودته.انقدر گریه میکردم که داشتم میمردم گفتم علی خدا ازت نگذره چطور تونستی با من اینکارو بکنی اینجور منو عذاب بدی اما علی حالیش نبود وگفت تو چطور تونستی.آخه من چیکار کرده بودم که مجازاتم این بود .کم کشیده بودم که باید تو اون خونه تو رو اینحوری میدیدم.اصلا نمیفهمیدم که اون فرزانه ی قد کوتاه پف کرده ی سی و شش ساله با یه دختر هشت ساله که از شوهر قبلیش داشت چی داشت که علی اینکار و بکنه.من چقدر طاقت داشتم که فرزانه برگرده تو روی من بگه به خدا تقصیر من نبود از چشم من نبینی دکتر خودشون میخواستن .اگه به فرزانه نمیگفتم تو دیگه خفه شو  دهنتو ببند و دخالت نکن میترکیدم .علی باورم نمیشد تو اون حرفو به من زدی حتی الانم نمیتونم بنویسم.باورم نمیشد این بلا به سرم اومده و همین بود که دوویدم و رفتم بیون و به خونه که رسیدم  تو حیاط دیگه افتادم .هر کی هم از فک و فامیل تا حالا نمیدونست من چمه دیگه فهمید. همه واقعا شوکه بودن و بیشتر از همه عمو جان و زن عمو جون که واقعا همه جوره عذاب میکشیدن و هیچ حرفی هم به علی اثر نداشت و به منم تلفنی گفت که طلاق میخوام  وکیلمو میفرستم و بقیه ی ماجرا.دیگه بماند که من واقعا بین مرگ و زندگی بودم و انقدر حالم بد بود که به زور زنده  بودم و الانم حال و روز بدی دارم.بماند که علی تا میتونست دل منو سوزوند و انقدر حرفا به من زد که هر کدومشون برای دق کردن من کافی بود.بازم با همه ی اینا نمیتونم بگم از علی بدم میاد.بازم مطمئنم که دوسش دارم بازم دلم میخواد بیاد بگه ملودی میخواستم عذابت بدم الان دیگه دلم خنک شد و ببخشمش اما میترسم که اینا همش رویا بافی من باشه و علی صد سال سیاهم نگه پشیمونم.اصلا نمیتونم خودمو راضی کنمو به حرفای بقیه گوش کنم که میگن به درک به جهنم لیاقت نداشت.گفتنش آسونه اما من این دردو با تمام وجودم حس میکنم .برای همینه که میگم دلم برای خودمو علی میسوزه.حداقل برای خودشم خوبی نکرد.میتونست منو طلاق بده بره یه دختر بهتر بگیره چشم منو در بیاره اما این بدبختی چی بود برای خودش درست کرد.اون چه وضع زندگی بود تو اون خونه ی یه وجبی با اون وسایل از ابتدایی کمترو اون وضع زندگی.یعنی علی الان خوشحاله .یعنی واقعا راست میگه که من اینجوری احساس خوشبختی میکنم به تو چه.یعنی  اصلا عرضه نداشتم و انقدر نتونستم خوشبختش کنم که باید بره اینجوری خوشبخت باشه.یعنی انقدر از من متنفره که حاضر شد خونه و بچه و هم چیزو بده فقط برای اینکه از شر من خلاص بشه؟علی که میتونست نصف خونه رو بگیره چرا اینکارو کرد که شامل شرایط ضمن عقد من بشه و محبور بشه تمام اموال در اختیارو بده؟حضانتو بده همه چیزو بده.میتونست کاری کنه که من نفهمم و میتونست به طلاق توافقی راضی نشه تا هم اردوانو بگیره هم خونه رو.یعنی انقدر این زندگی جدید براش ارزش داشت؟یعنی انقدر من بد بودم خدایا هیچ خوبی بهش نکرده بودم که باید منو میجزوند میگفت میخوام زودتر طلاق بگیرم فرزانه رو عقد کنم.همش میگم خدایا چی به سر علی اومده .جرات ندارم جلوی مامان اینا بگم هنوزم دلم براش تنگ شده هنوزم دلم میخواد ببینش هنوزم دوسش دارم دارم دق میکنم .دیشب مارال و آرزو ایجا بودن خدا میدونه سه تایی چقدر تو بغل هم گریه کردیم خدا میدونه چقدر غصه داشتم که زار میزدم بهشون میگفتم کاش بزرگ نمیشدیم کاش همون بچه های سابق بودیم کاش علی همون علی بود کاش اقلا با من ازدواج نمیکرد که حداقل خودش خوشبخت میشد .سعید با این همه جدی بودن و احساساتی نبودنش وایستاده بود ما رو نگاه میکرد و گریه کرد یعنی علی چطور میتونه طاقت بیاره.یعنی علی یادش میره چقدر دوسش داشتم چقدر با هم خوب بودیم چه روزایی داشتیم یعنی علی یادش میره چقدر عاشق اردوانه یعنی این علی همون علیه که حتی اتفاقی هم دستو پام یه جا میخورد کبود میشد صد بار میبوسد و قربون صدقه م میرفت این همون علی بود که شب تولد اردوان وقتی همه رفتن و اردوان خوابید نذاشت صدام در بیاد و جتی نفسم بالا بیاد و  بلایی به سرم اورد که فرداش زن عمو جون گریه میکرد میگفت ملودی بیا با هم بریم شکایت کن اصلا من میام شهادت میدم میگم من بودم و شاهدم بذار پدرشو در بیارن و من نرفتم گفتم نه نمیتونم.اینا همه بس نبود؟

وای خدا دیگه دیگه سرم داره گیج میره .اون روز به علی گفتم خدا ازت نگذره اما الان پشیمونم.از خدا میخوام علی واقعا خوشحال باشه واقعا دلش اروم باشه واقعا نفهمه چیکار کرده واقعا همه رو با هم سوزوند و خودشو بیشتر از همه.واقعا دلم نمیاد نفرینش کنم هر چند به حرف گربه سیاه بارون نمیاد اما بازم دلم نمیخواد حتی کسی بدی علی رو بگه .حتی به عزیز جون که تلفن کرد گفت دیگه مادر بزرگ نداری حق نداری پاتو تو خونه ی من بذاری گفتم ما مشکل داریم شما چرا خودتونو ناراحت میکنی بالاخر علی شوهر من نباشه نوه ی شما که هست.فقط دلم میخواد علی بازم دوسم داشته باشه حداقل تو دلش اون همه مهرو محبت از بین نرفته باشه .نمیدونم واقعا نمیدونم چ میشه اما الان دیگه هیچ چاره ای ندارم تا صبر کنم روز چهارشنبه بریم دادگاه تا ببینم واقعا اینکارو میکنه یا نه. اگه کرد که نمیدونم میتونم تحمل کنم یا نه حتی فکر کردن بهش برام زجر آوره .اما دیگه نمیخوام بهش بگم اینکارو نکن چون حتی بهش گفتم عیب نداره رفتی هر کاری کردی با هر کی زندگی کردی دلت خنک شد برگرد من میبخشمت به خدا حرفشو هم نمیزنم .واقعا حقش نبود علی طلبکارانه بگه این منم که نمیبخشم تو میخوای منو ببخشی .خدایا خودت میدونی دیگه واقعا میخوام همه چیزو به خدا واگذار کنم.ببخشید ناراحتتون کردم واقعا معذرت میخوام دیگه نمیتونم بنویسم

/ 103 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Hanieh

الهی بمیرم برای دلت چی کشیدی .از دیروز تا حالا لز فکرم نمیری.عزیز دلم برات دعا میکنم خدا همه چیزو مثل سابق درست کنه.مطمینم همه چی درست میشه منتظرم بیای بگی همه چی درست شده. خیلی خیلی زود

مهسان

1 نصیحت از من به تو هیچ وقت به مردها التماس نکن چون آقایون اینجوری هستن هر چی بیشتر التماس کنی بیشتر ازت دور میشن بخدا اگر بیخیالش بشی و نشون بدی اصلا برات مهم نیست بیشتر میاد طرفت این چیزی که من امتحان کردم و نتیجه اشو دیدم اون میخواد فقط واکنش تو ببینه در ضمن شاید فرزانه اصلا زنش نیست اون از لج تو اورده تو خانه که واکنش تو ببینه چون من دیدم اینجور زنهارو خانه و زندگی ندارن و صیغه میخونن اما میان برای طرف فقط کارهای خانه میکنن صبر کن اصلا واکنشی نشون نده مطمعنم میاد طرفت حالا ببین فقط صبر داشته باش

ندا

Man az vaghty khoondam ina ra hamash too fekram,,,ye class dashtam ke naratam,,,va inghadr be ham rikhtam ke kheily ha emrooz bem goftan to khoobi? Bad hamash fekr kardam be khoda to har chy begi hagh dari,,, Bebin adam ke bache dare midooneh ke donya ra ba bachash avaz nemikoneh,,,boro baraye Ali joone Ardavano ghasam bokhor,,,besh begoo ke to kari nakardi,,,besh begoo ke oono va zendegit ra doost dari,,,, Badam nemidoonam cheghadr be nazr moaghedi vali nazr kon 3 taee ba ham enshalah berin mashhad Nemidoonam bebkahshid man hamash in modat har chd kootah bet fekr mikardam… Elahi hameh chiz khoob she

سبک وزن

تمامدچهارشنبه به یادت بودم....امیدوارم با بابات و عموت در فکر یک شکایت حسابی از اون رضای دیوونه باشید

niloufar

وایی ملودی یادم نیست چند سال پیش اما من وقتی وبلاگت رو میخوندم که خواهرت عکس خودش و دوست علی رو که حالا شده شوهرش گذاشت توی وبت که ببینیم به هم میان یا نه. اون موقع هر چیزی که توی ذهنم بود خوشبختی بی حد و حساب و بود. 4 روز قبل اتفاقی دوباره وبلاگت رو پیدا کردم. باورم نمیشد وقتی خلاصه وبلاگت رو خوندم و نوشته بودی طلاق گرفتی. 2 شب همش فکرم مشغولت بود تا امروز که اومدم و خوندم. انقدر غم انگیزه که آدم باورش نمیشه واقعیت باشه. نمیدونم باید چی بگم.. فقط دلم میخواد گریه کنم. خیر نبینه رضا..

مریم

انشاالله خدا اين مرتيكه ي عوضي اشغال رو نابود كنه كه باعث زندگيت شد[گل]

estella

درکت می کنم خانومی خیلی بده که 2 نفر هم زمان تا این حد آدمو دوس داشته باشن .منم حالا که نامزد کردم و عاشق نامزدمم نامزد قبلیم برگشته و میگه که عوض شده و واقعا شده اما اینقدر نامزدمو دوست دارم که دیگه به قبلی فکر نمی کنم .اون روز نامزد فعلیم گریه کرد به پام افتاد و رو پاهام اشک ریخت که تنهاش نذارم تو رو خدا راهنماییم کن