عروسیییی نامهههه!!!!

قلبسلااااامی به خوشگلی این برفی که الان داره میباره و منو ذوق زده کرده به همه ی شما دوستای گلم

منم همچنان شیییر هستم از نوع جنگل!!!!! البته این دو روزه رو رفتیم خونه ی مامان اینا. جنگلو ول کردم رفتم تعطیلاتتت!!! مسعود هم هنوز نیومده ناراحت

حالا از عروسی بگم . اولش قرار بود شب بریم خونه ی مامان اینا که فرداش راحت تر آماده بشیم و خلاصه با هم بریم . چون خاله م هم میگفت همین جا باش که  تا گفتم بیای .ولی خوب من روز قبلش حالم طوری بود که باید استراحت میکردم و  دیگه نرفتم فرداشم هی خاله م زنگ میزد که کی میای.

آخه همه ی کارای جینگولازاسیون ما به عهده ی خالمه . قبیله ای خود کفاییم خواهر !!!!ولی راستش خیلی برام مهم نبود یعنی همین که میدیم تو خونه آرامش داریم و مسعود استراحت میکنه و بچه ها هم کلی راحتن ، دلم نمیومد که استرس ایجاد کنم و بگم بریم و زود باشیم و اینا . قشنگگگگ برای خودم بیخیال بودم. چیه آخه آدم یه عروسی میخواد بره هی استرس داشته باشه و بدو بدو ی آماده شدن همیشه میگفتم خوش به حال مردا . یه دوش میگیرن لباس میپوشن و راحتتت میرن مهمونی عروسی . خودمم همینطوری شده بودم . یعنی خاله م که زنگ زد گفت ملودی زود بیا من منتظر توام . ناخونامو بذارم  نمیتونم موهاتو درست کنم ، من تازه با موهای خیسسس و  لباس تو خونه اینور اونور ولو بودم !!!!

بهش گفتم موهامو خودم درست میکنم برای ارایش هم وسایلت که همراهت هست میام همونجا الان  نمیام . خاله جون جان هم گفت کووووفت خوب اینو از دیروز میگفتی منو معطل کردی. تق گوشی رو گذاشت . اعصاب خاله م هم به خودم رفته ها !!!! آخه اون خونه ای که عروسی توش بود به خونه ی ما نزدیک تر بود یعنی خیلی راحت میتونستیم بریم چه کاری بود این وسط گرفتار یه رفتن اومدن هم بشیم  برای یه  حینگولی کردن .

مسعود هم گفت ملودی به خاطر من یا بچه ها ملاحظه نکن   بیا بریم .منم همونجا لباس میپوشم آماده کردن بچه ها هم با من . بازم گفتم نه بابا حیف این آرامشی که داریم نیست تبدیل به استرس و بدو بدو کنیم .

خلاصه که همچین خوشک خوشک آماده شدم و گوگوولیا رو هم آماده کردم و خلاصه رفتیم . یعنی انقدر دیر رسیده بودیم چیزی به عق د نمونده بود . منم بدون اینکه با کسی سلام علیک کنم بدو بدو رفتم طبقه ی بالا که یه اتاق بود مخصوص این کارا تا خاله م کارامو برسه بعد که خوشگلللل شدم  بیام سلام احوالپرسی کنم . یعنی یه دونه کرم مرطوب کننده زده بودم فقط و رفته بودم .

خاله م هم  مشغول شد . تا من گفتم خوشگل درست کنی ها ،دختر عمه کوچیکه هم که نمیدونم چه بلایی سر پایین لباسش اورده بود و نخ سوزن به دست با اون ناخونای یه متریش !!!! پایین لباسشو گرفته بود دستش و مشغول بود ،گفت اینو نگا همینطوری بلند شده اومده. ما از صبح عین این بدبختا تو ارایشگاهیم خسته شدیم خانوم دو ثانیه به ع قد اومده اینجا میخواد خوشگل هم بشه !!! گفتم به من چه میخواستی خواهر داماد نشی . هنوز هیچی نشده چرا زدی لباستو پاره کردی اقلا تا اخر شب سالم نگه میداشتی !!!! معلوم شد که گیر کرده و شانس اورده بود که خراب کاریه عمقی نبود وگرنه همش باید حرص میخورد که آی لباسم.

دیگه ع ق د آخراش  بود که کار من تموم شد  . البته همینطوری برای فیلم و اینا بود ع قد اصلیشون که قبلا بود. چون موهامم درست کرد طول کشید . هنوز ارایش رو صورت من نخوابیده ، مجبور شدم برم   . مسعود هم طفلک تو این فاصله مراقب بچه ها بود . رسما برق میزدم  بس که خاله م گفت همین خوبه زیاد نیست  الان میخوابه رو صورتت !!!به دختر عمه بزرگه یواشکی گفتم ببین تو میخوای اسما رو اعلام کنی مال منو بذار آخر سر  یه خورده این آرایش رو صورتم بخوابه اینطوری نیام جلوی دوربین .برگشته میگه   لیست نوشتم هر وقت اسمتو گفتم باید بیای کادو بدی .گفتم تو همینطور برای خودت لیست نوشتی شاید اصلا من نمیخواستم کادو بدم !!!!اونم گفت بیخود کردی کادو ندی پس بلند شدی اومدی  اینجا  برق ص×ی و شام بخوری ؟؟؟ جفتمون مرده بودیم از خنده  . بعد به من گفت برو یه خودکار بیار درستش کنم . منم گفتم یعنی تو انقدر خنگی؟ یه نفرو یادت نمیمونه دو تا اونور تر بگی؟ اصلا من انقدر از دست تو حرص خوردم این آرایشه خواابید !!!!

حالا هی عمه جون اشاره میکنه به  ما که انقدر نخندیم ما دو تا هم بیخودی خنده مون گرفته بود هی اون میگفت نخند آدم باش من میگفتم نخند از خنده ی تو خنده م  میگیره!!!! اخرشم من گفتم ببین من میرم پیش مسعود وایستم  یادت نره ها . بالاخره هم یادش موند .

علی هم دیر اومد یعنی موقع کادو دادن رسید . حالا هیچوقت  انقدر به خودش نمیرسیدا ولی این دوباری که تو نامزدی و عروسی دیدمش همچین تیپ زده بود که بیا و ببین . یعنی هیچ وقت موهاشو درست نمیکرد این دو بار قشنگ معلوم بود رفته ارایشگاه  و کلی وقت خودشو گرفته فش×ن کنه !!!!!  منم دیدم خیلی داره به من نگاه میکنه به مسعود گفتم بیا بریم اونوری وایستیم روبروی علی نباشیم . اردوان هم میخواست بره پیش باباش که با کلی وعده وعید که الان نمیشه و بذار میخوایم بریم به عروس کادو بدیم و این حرفا ، نگه ش داشتم . نه برای اینکه نره برای اینکه باز همش باید نگاه میکردم ببینم چیکار میکنه  و اینور اونور تنه نخوره یا گلی چیزی رو نندازه و خراب کاری نکنه .

سر کادو دادن هم من کادو دادم و  به عروس داماد تبریک گفتم  . از طرفی که داماد وایستاده بودیم هم باید میرفتیم عروس اونور بود . مسعود اومد تبریک بگه  اول که به داماد تبریک گفت . بعد این عروس جدیده مون شدیییدا خودمونیه با همه روب××وسی میکرد . حالا مسعود مخصوصا  عقب تر هم وایستاده بود .عروس هم دست داد دیگه   دست مسعودو ول نکرده بود نیم خیز هم شده بود بیاد جلو  با مسعود روبو××8سی کنه . مسعود هم طبق معمول اومد عقب تر حالا عروس هم بسیییییار ثابت قدم در امر تشکر کردن !!!! البته متوجه نشد مسعود داره میره عقب  وگرنه اینکارو نمیکرد . بعد دختر عمه بزرگه که اونور عروس بود. هم اعلام میکرد هم کادوها رو میگرفت . بهش گفت روب××وسی نکن . چون خودشم  تجربه شو داشت سر نامزدی و میدونست که  مسعود همینطور میره عقب تر تا دست عروس بهش نرسه !!!!

عروس تازه دوزاریش افتاد دیگه رضایت داد دست مسعودو ول کنه . بعد که گوگوولیا هم اومدن تبریک گفتن و میخواستیم عکس بگیریم عروس به من گفت ببخشید ملودی  من نمیدونستم کاش زودتر بهم میگفتی . گفتم اشکال نداره  همش تقصیر این خواهر شوهراته که بهت نگفته بودن بعدا تلافیشو سر اون دوتا در میاریم .  بعدشم که به دختر عمه بزرگه گفت چرا زودتر به من نگفتی گفت این ملودی صد تا کار داره با من .هم باید به تو سفارش میکردم شوهرشو بوو××8س نکنی هم اسمشو اینور اونور میکردم تو لیست .  بهش رو بدم هزار تا دستور دیگه هم داره یه نفر آدمم اینهمه کار  !!!! همچین میگفت اینهمه کار انگار میخواست چیکار بکنه حالا !!!!

سعید خوب  متوجه شده بود که عروس میخواد چیکار کنه . موقع کادو دادن یه متر اونور تر وایستاد جلو نیومد به داماد هم از همون راه دور تبریک گفت. برای عکس فقط رفت کنار دست داماد وایستاد . مسعود این قبیله ی آدم خوووور  ما رو نشناخته هنوز .دوباره غافلگیر شد طفلک . از همه بامزه تر هم مائده بود  هی دید این عروس همه رو خواهر مادر خودش میدونه !!!! گفت ملودی خانوم عروس همه رو بو×××س میکنه ؟؟؟ همچین با حالت سوالی هم گفت اینو که میخواستم قورتش بدم دختر گوگووولیمو بس که بامزه پرسید . گفتم آره ولی کار اشتباهی میکنه فقط باید مامان بابا ی خودشو دامادو بو××س میکرد .  انقدر بامزه سر تکون داد و گفت آره ، که باز میخواستم بگیرم بچلونم قورتش بدم .

حالا خوبه بره به حاج خانوم اینا بگه رفتیم عروسی و عروس همه رو بو××8س میکرد اونوقت من باید جوابگوی کار عروس عمه م هم باشم !!!!

بعدشم که قسمت نانایییی بود .  این تیکه رو هم بگم که علی موقع  ع قد که خدا رو شکر دسترسی حرف زدنی با ما نداشت .  موقعی که میخواست بره کادو بده و عکس بگیره به آرزو گفت بیاد اردوانو ببره که عکس بگیره که آرزو دستشو گرفت برد دوباره هم اوردش که با ما هم باشه موقع کادو دادن . بعدش که رفتیم پایین هنوز مهمونای عروسی نیومده بودن فامیلا بودن . تازه دیدم اومد جلو به من محل نذاشت با مسعود سلام علیک کردن . منم نه سلام کردم نه هیچی .تا حالا هم که مائده رو ندیده بود اولین بار بود  فقط یه بار سر کادوی تولدش که فرستاده بود مائده تلفنی باهاش حرف زده بود و تشکر کرده بود .

مائده بهش سلام کرد. علی هم خیلی تحویلش گرفت و جواب سلامشو داد و  گفت تو دختر مسعودی؟ مائده گفت بله و علی هم دیدم مثل اینکه حالش خوبه چون یه عالمه ازش تعریف کرد که چه دختر خانوم خوشگل و مودبی هستی تعریفتو از اردوان شنیده بودم و این حرفا .مائده هم خوشششحاللل قربونش برم از اینکه تعریفشو کرده گفت خیلی ممنون .خلاصه به خیر گذشت به مائده حرف بیخود تحویل نداد اما  مائده با نیلو مشغول بود  رفتن اونور تر ، به من گفت مرده شور اون قیافه تو ببره تو لیاقت همچین دختری رو داری خاک بر سر مسعود که بچه شو داده دست تو !!!! یه جوری هم گفت که مسعود هم بشنوه . منم که دیگه تصمیم جدی گرفتم همیشه جواب علی رو بدم گفتم اولا راجع به مسعود درست حرف بزن  بیتربیت .بعدشم تو هم اردوانو دادی دست من اگه من بد م پس هزار  برابر خاک بر سر خودت !!!!!

گفت میزنم تو اون دهنتا فکر نکن میتونی جواب منو بدی منم گفتم  تو بیخود میکنی جرات داری بزن ببین چه بلایی سرت میارم  . علی هم گفت بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم تو لیاقت کلفتی اردوانو هم نداری چه برسه به مادری .منم گفتم تو که از منم بدتری اگه یه پدر بیلیاقت تو این دنیا باشه تویی . بازم دست برنداشت به مسعود گفت اینو اینطوری نبین  فکر نکن آدمه مراقب دخترت باش . مسعود هم گفت یادم نمیاد نظر شما رو پرسیده باشم . به منم گفت ملودی جان بیزحمت جواب آقای دکترو نده . من که میدونم اشتباه میکنن .

من هیچی نگفتم و رفتم به عمه جون گفتم که اگه علی یه بار دیگه بخواد بیاد با ما حرف بزنه من میرم خونه .حوصله ندارم مگه شما بهش نگفته بودین ؟ که عمه جون گفت تو برو من بهش میگم و دیدم که عمه جون بردش یه گوشه داشت باهاش حرف میزد و دیگه علی هم بس کرد چون عمو جان هم فهمید و دوتایی داشتن میگفتن . تو اون فاصله که  من رفتم به عمه جون بگم چی به مسعود گفته بود خدا میدونه . مسعود که به من نمیگه همش میگه هیچی  نگفت .

خلاصه که عروسی شروع شد و کلا  خوش گذشت منم تا جان در بدن داشتم  حضور فعاااال داشتم  !!!! یعنی این قبیله ی ما  و فامیلای عروس هر چی  طرف زد و خوند از فار × س ×ی و تر×کی و گیلا×نی و عرب×ی و ل×ری و خلاصه هر چی میخوند پایه بودن کم نمیاوردن در حضور فعالشون !!! عروس داماد هم همینطور اول تا آخر وسط بودن. مائده اردوانم همینطور دیگه ق× ر تو کمرشون نموند قربونشون برم  هر چقدر دوست داشتن تخلیه ی انرژی کردن .

البته من بطور مداوم حضووور نداشتما یه آهنگ در میون میرفتم پیش مسعود مینشستم و تازه مراقب گوگوولیا هم بودم  که چیکار میکنن کجان و به مسعود گفتم تو خیالت راحت باشه  من مراقب هر دوتاشون هستم .مسعود هم تا میرفتم هی میوه پوست میکرد برام که بخورم جون بگیرم منم هی میزدم به معده کسب انرژی میکردم  . یا برمیداشتم میبردم همینطور که مائده اردوان مشغول بودن میذاشتم تو دهنشون بخورن تشنه گشنه شون نشه .

برای حضور فعال!!!!هم مسعود گفت تو همینجا نزدیک من باش من میخوام همش نگات کنم  .منم برای همین اول تا اخر کلیه ی هنرنماییهام در همون سمت چپ بود که نزدیک میزی باشه که مسعود نشسته بود . هر کی هم میخواست با من نا نایییی کنه میاوردمش اینوری هی هم اینا غر میزدن که  بیا بریم اون وسط چرا همش باید اینجا باشیم من میگفتم بیخود کردین  همینجا باید برق×× ص یم .چه فرقی داره وسط باشین یا اینور یا اونور ؟

تازه از اون میوه پوست کرده ها هم میومدن میخوردن. آرزو که تا میدید من نشستم و مسعود میوه پوست کرده هر جا بود خودشو میرسوند سر پا دو سه تا میزد به معده دوباره میرفت . یه بارم پسر عمه کوچیکه  اومد دو بارم دختر عمه کوچیکه  و  احسان. خاله م که هم که پا به پای  آرزو قاتل این میوه ها بود . منم هر بار برمیداشتن میگفتم مال منه دست نزنین و کوفت بخورین و خودتون بشینین پوست بگیرین اینا رو مسعود برای من درست کرده و اونا هم پر رووووو میگفتن تو میترکی  تنهایی بخوری .چند بار هم مجبور شدم بزنم رو دستشون  تا بیشتر برندارن زیادیشون نکنه . ارزو هم به مسعود گفت اقا مسعود این نمیذاره من یه دونه بردارم . گفتم تو یه دونه بر میداری ؟هی میری میای میخوری که !!!!مسعود هم  میگفت بذار بخورن عیب نداره .من نمیذاشتم میگفتم نخیر به اینا رو بدی هی میخوان بیان حاضر اماده بردارن بخورن . بابا و پدر جون و دایی جون بزرگه و عمو جان هم سر همون میزه بودن اخرش بابا گفت باشه منم پوست میگیرم اینا از میوه های تو برندارن . یعنی انقدر من کولی بازی در اوردم اخرش بابا هم مجبور شد برای این قوم آدم خور میوه پوست کنه تا به میوه های من پاتک نزنن !!!! اخه دلم میسوخت مسعود طفلک هی با سلیقه پوست میگرفت برای من اینا میومدن بر میداشتن .

دختر عمه بزرگه هم یه بار اومد بخوره  گفتم  مگه خواهر داماد هم چیزی میخوره تو عروسی تو فقط وظیفه ت اینه که بری برق×صی و شاباش بدی !!!!! اونم گفت تو چرا انقدر میخوری مگه نمیگفتی منم مثل خواهر دامادم !!! گفتم ببین من مواقع احساسیییی و جو گیری و اینا خواهر دامادم سر خوردن میشم دختر داییش تازه فکر نکن بیخودی کادو دادم همون اندازه باید امشب میوه و شیرینی و شام و کیک بخورم. اخرشم چرتکه میندازم اگه کمتر بود باید بقیه شو بهم غذا بدین ببرم یا نقدی حساب کنین  وگرنه برام صرف نداره !!!! انقدر دیگه خندیدیم .

آقایون هم هر دو طرف انقدر دیگه  لیوان لیوان اور دز زده بودن که اول تا اخر در حال خوردن و رق××ی دن بودن علی هم از این قاعده مستثنا نبود.  اول تا آخر همون وسط بود.یه بارم که   خواننده اعلام کرد که  همه کنار وایستن علی و دختر عمه بزرگه لز××گی  برق×صن . چون هر دوتاشون در این زمینه شدیییییدا  مهارت دارن .  یه بارم باز من داشتم با همین دختر عمه بزرگه م میر× ق ص ی دم . که نفهمیده بودم علی پشت سرمه .البته اولش نفهمیدم بعد تو حرکت چرخشیییی !!!فهمیدم و خلاصه به روی خودم نیاوردم ولی اون وسطش منو هل داد . یعنی اونطور تابلو بازی در نیاوردا .  عقب عقب خورد به من و هلم داد . تازه نمیشد هم بگم اتفاقی بود چون اگه بهم میخورد یه چیزی . ارنجنشو محکم زد به کمرم . انقدر درد گفت و  با همون هل و ار نج رسما رفتم تو حلق دختر عمه بزرگه !!! اونم فهمید  و جاشو با من عوض کرد گفت ولش کن تو بیا اینور .البته منم میخواستم با همون پاشنه خوشگلام یه حالی ازش بگیرما دختر عمه م نذاشت گفت ولش کن اون دیوونه ست تو بیا اینور .

خلاصه که بعدشم کیک برووووون و رق×ص چاق × و هم که فقط دختر عمه کوچیکه و خواهر عروس و یه دونه از دوستای عروس رق× صیدن و بعدشم قسمت شیرین و دلبخش شااااام بود که انقدر میوه شیرینی خورده بودم بازم داشتم از گشنگی میمردم تا میتونستم زدم به معده . برای مائده هم من یا مسعود نکشیدیم گفتم بیا سه تایی با هم بریم هر چی دوست داری تو بگو من برات بکشم . خداییش با نظم هم بود از یه طرف میرفتن دور میزدن دیگه شلوغ پلوغ نبود تازه خالی هم میشد زود میومدن ظرفا رو پر میکردن .  برای همین خودش گفت چی میخواد و چی نمیخواد و من براش میریختم . اردوان هم که علی براش غذا کشید و کنار خودش بود. اومد مائده رو صدا کرد که بیا بریم پیش من مائده هم میخواست بره مخصوصا که نیلو هم بود دوست داشت اونجا باشه .مسعود گفت نه مائده جان شامتو بخور بعد برو. باز دوباره اردوان صدا میکرد و نیلو صدا میکرد آخر زن عمو جون اومد گفت اگه مائده میخواد بیاد من هستم  و مسعود گذاشت که بره .چون خیالم راحت بود زن عمو جون و آرزو هستن آرزو هم از همونجا یواشکی به من اشاره کرد که خیالت راحت باشه و علی هم دیگه جلوی مائده حرفی چیزی نزده بود . یعنی نمیتونست بزنه . هم زن عمو جون بود هم آرزو و ناصر .

خلاصه که در کل عروسییی خیلی خوبیی بود و به ما که خوش گذشت . ایشالا که خوشبخت ترین باشن این عروس داماد جدید قبیله ایمون . فرداشم که تو خونه ی عمه جون اینا پاتختی بود من نرفتم .یعنی  نمیتونستم برم چون باید یه سری میرفتم اونجا بعد بدو بدو  برمیگشتم  میرفتیم برای ولیمه ی سین جان .تازه آیا به موقع برسم آیا نرسم .تازه یه روزم که مسعود  بود  تنها بذارم برم اینور اونور برای همین موندم تو خونه و کنار مسعود و دو تا گوگووولی خوردنیییی .

همین دیگه اینم عروسی قبیله ای ما .زبان

/ 64 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خانوم خانوما

خدا نکشتت ملودی من نمی دونم تو چطور بازم جرات می کنی جایی که علی هست باشی دختر . من استرس داشتم وقتی داشتم می خوندم . بازم خوبه به خیر گذشته . از دست این حاج خانوم و جاریت هم اینقدر حرص خوردم ها عجب آدمایی هستن

نگین

salam azizam... bah bah che aroosi bahali bood ishala aroos doomad salha kenar ham khoshbakht o khoshhal zendegi konan ... khob kardi javab alio midi in adama har chi bishtar hichy nagi porroo tar mishan fekr mikonan hagh ba hashoone... pas vase agha masood gher dady ha??? cheshm pesar haj khanoom ba eyzan aroos haj khanoom roshan ke miran marasem lahv o laeb :)))) khoda kone nafahman vagarna joftetoono mikoshan :)) shookhi mikonam ishala onam be rah rast hedayat beshan:) boos

farkhondeh

vaghean raftare shoma o agha Masoud ghabele tahsine (bezanam be takhteh). hamishe shad o khoshbakht bashid

سیندرلا

ای جانم [بغل] چه عروسی بوده. خدا رو شکر که باز زیاد از طرف علی مشکلات پیش نیومده عزیزم. ماشالا همیشه دردسر سازه دیگه.[ماچ] بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس.

لیلی

سلام ملودی جونم ان شاالله که همیشه به شادی وخوشحالی باشی وخوشبختی خودت وبچه هاتو ببینی عزیزم

مادر یزدی

سلام ملودی جون والا منم به اندازه مائده جون از کار این عروسا تعجب کردم[تعجب] خدا رو شکر تا به این سن رسیدم نه به این مدل عروسیا دعوت شدم و نه دیدم[لبخند]

فاطمه(من و همسرم یه دنیا خوشبختی)

راستش این پست رو اصلا درک نکردم.... حالا بگذریم... میگم این عروس خانوم بعد از اینکه اون همه ملت رو بوس کرده از ارایشش هم چیزی مونده بود؟!!!!!!!![نیشخند]

مامان سارا

khoshhalam aroosi in hame khosh gozashte ey janam maedeh ke ruboosi aroos ba hame barash ajib boode

مادر یزدی

سلام ملودی جونم میگم افرین به عاقدای این عروسیا با یه سنگ صد تا گنجشک میزنن اینقدر نفسشون حقه که با یه خطبه عقد علاوه بر زن و شوهر کردن عروس و داماد همه مدعووینم با هم خواهر برادر میکنه[لبخند]

مادر یزدی

سلام ملودی جونم نمیخواستم ناراحتت کنم اگه بهت برخورد ببخشید ولی خوب برداشتم از حرفات این بود اگه حرفام ناراحتت میکه دیگه نظرمو نمیگم خواننده خاموشت میشمم[ماچ][گل]