یه کم پریشان ذهنی

دوستای گلم اینا رو که مینویسم برای اینه که یادم نره جمعه چه روزی بود برام چون مدتهاست با دفترام و تو دفتر نوشتن کلا قهرم وگرنه اونجا مینوشتم .الانم خوبم و کم کم دارم یاد میگیرم افکار منفی رو زود جمع و جورشون کنم و بندازم یه گوشه .برای همین نگران نشین .قلب

جمعه بالاخره علی قرار بود بیاد اردوانو ببینه.خدا میدونه چقدر خوشحال بودم برای هر دوتاشون و خدا شاهده این مدتم اصلا قصدم آزار و لجبازی و استفاده ازاین گل بیگناه  برای اذیت کردن علی نبود.من فقط میخواستم دیدن اردوان باعث خیلی از مشکلات جانبی نشه و خدا رو شکر فعلا که دکتر این یه موردو حل کرد و قراره هر وقت خواست بیاد خونه ی عمو جان اینا برای دیدن اردوان.میدونستم علی ساعت هشت میاد  اما زن عمو جونم زنگ زد گفت که زنگ زده و گفته شبش کشیکشه و مستقیم میاد و شاید دیرتر بشه منم گفتم پس اردوانو بیدار نمیکنم هر وقت اومد شما بیاین دنبالش.صبح طبق عادت زود بلند شدم و دستو دلم به هیچ کاری نمیرفت عین این گیجا نشستم جلو پنجره و زل زده بودم به در .نمیدون چه مرگم بود منتظر بودم اومدن علی رو ببینم .آره دلم تنگ شده بود دوباره دلم وحشتناک تنگ شده بود دست خودم نبود.یاد قبلنا افتاده بودم وقتایی که شبش علی نبود و صبح که برمیگشت حتما با نون تازه میومد.اگه بیدار میشدم خودمو به خواب میزدم و از تنبلی تکون نمیخوردم میفهمیدم نونو جابجا میکرد کتری رو میذاشت و به منم سر میزد تا ببینه خوابم یا بیدار.گاهی وقتا که بیدار بودم و سرشو میاورد جلو تا ببینه بیدارم یا نه خنده م میگرفت و دستم رو میشد و گاهی وقتا هم نه خوب خودمو به خواب میزدم .اردوان که دنیا اومدم همین وضع بود اگه خواب بود بهش سر میزد و اگه بیدار بود که دیگه معلومه منم بیدار بودم و تا نرسیده انگار که کوه کنده باشم مهلت نمیدادم میگفتم واااای علی دیگه نوبت تو شده اردوان بپر بغ ل بابا علی و مهلت نمیدادم تا دستو روشو بشوره.به قول علی که میگفت بله دیشب تا حالا داشتن منو ماساژ میدادن الان نوبت بچه داریمه.اما اگه خواب بودیم که میرفت دوش میگرفت چایی دم میکرد صبحونه رو میچید و تازه میومد دراز میکشید و خواب یا بیدار و یا در حال ادای خواب در اوردن منو ب*غ ل میکرد و م ی ب وسید.اونوقت بود که دیگه شروع میکردم حرف زدن و ناز کردن و لوس شدن و  اینکه دیشب تونسته بخوابه یا نه و اونم میگفت که چه خبر بوده و سرش شلوغ بوده یا اوضاع امنو امان بوده استراحت کرده و بعد از کلی  عش قولانه بازی و تنبل بازی تازه میرفتیم صبحونه بخوریم .اگه اردوانم بیدار میشد که من با نیش باز و روی زیاد اعلام میکردم که بچه م دیشب تا حالا دلش برای باباش تنگ شده بدو برو.وقتایی که یر کار میرفتم اون صبحا میتونستم کلی دیرتر برم و از نظر بابا حمید غیبتم موجه بود.یاد یکی از شبایی که تو اون روستا بودیم افتادم که علی نصف شب و تو سرما مجبور شد بره و تمام مدتی که نبود من طبق معمول با اینکه در قفل بود اما پشت در نشستم از ترس تا برگرده .اون شب علی برگشت و به حدی یخ کرده بود که نگو منم گیر داده بودم که چطور تو همیشه منو تو ب غ *لت گرم میکنی الان نوبت منه و هر کاری کردم و هر چی گفتم اینمدلی اونمدلی شو اخرش راضی نبودم و اونجوری که دلم میخواست علی تو ب*غ ل م جا نمیشد و تازه میگفتم اخه تو چرا انقدر گنده ای.آخرشم رضایت دادم بریم کنار بخاری و رفتم یه چایی هم دم کردم تا بخوره و بعدش که حسابی گرمو نرم شد گفتم فکر نکن بخاری اثر داشتا خودم تنهایی گ رمت کردم.و زمزمه های ع ا*شقونه ی علی هنوزم تو گوشم هست که من همه ی گر م ای زندگی و وجودشم.همینجور به در نگاه میکردمو فکر میکردم . گریه میکردم که چی شد اون علی و چه بلایی به سر این زندگی اومد که الان من باید با حسرت پشت این پنجره بشینم و به در نگاه کنم و یاد گذشته ها بیفتم و علی که به جای اینکه مثل همیشه بیاد تو خونه ی خودش و کیف کنه و استراحت کنه و کنار منو اردوان باشه باید بره خونه ی عمو جان اینا برای اینکه بعد از این مدت دوری اردوانو ببینه و شبم مجبور بشه بره و اردوان که بمیرم براش تازه که داره میفهمه همه چی رو منو علی رو دور از هم میبینه و باید درک کنه که باباش مدام کنارش نیست و محروم باشه از اینکه کنار منو علی و تو یه محیط آروم بزرگ بشه.خلاصه که گریه کردم و نگاه کردم تا علی اومد.واقعا دلم سوخت از بالا و با گریه ای که میکردم نمیتونستم خوب ببینمش اما دیدم نون تازه نگرفته بود انگار یادش رفته بود عادتشو و راه رفتنش معلوم بود چقدر خسته ست .باز قاطی کرده بودم و رفتم صورتمو بشورم ولی حریف اشکام نمیشدم و به صدای تلفنم توجه نکردم میدونستم عمو جانه یا زن عمو جون که میخوان بگن علی اومده .با هزار تا امیدواری دادن به خودمو و با بدبختی خودمو کنترل کردم رفتم اردوانو بیدار کردم و زنگ زدم که عمو جان گفت الان میام.دلم میخواست خودم اردوانو خوشحال کنم برای همین از دستشویی که اومدیم تو هال گفتم اردوانم میدونی بابا علی اومده پیشت؟وااای خدایا از خوشحالی اردوان داشتم دیوونه میشدم دلم میخواست باز بزنم زیر گریه و نمیتونستم تحمل کنم که اردوان خوشحال و خندون بود وسول میکرد که بابا علیش کو.چون تو هال و آشپزخونه و اتاق خودش ندیده بودش دووید تو اتاق من تا ببینه علی کجاست اگه یه کلمه حرف میزدم اشکم سرازیر میشد .الهی بمیرم نمیدونست تو اون اتاق دیگه نمیتونه دنبال علی بگرده  .باز رفتم دنبالش گفتم هنوز بالا نیومده قربونت برم بریم لباس عوض کنیم بابا حسین بیاد دنبالت.خدا میدونه اردوان چه ذوقی داشت و تو دل من چی بود و دلم کباب بود برای این بچه .عمو جان که اومد دنبالش انقدر دیگه قیافه ی من تابلو و ناراحت بود که دیدم نیم ساعت بعدش برگشت و من همینجور داشتم گریه میکردم  تا گفت ملودی فهمیدم ناراحتی چی شده چرا گریه میکنی؟باز یکی رو گیر اورده بودم که بشینم گریه کنم و براش دردو دل کنم دیگه سرم رو شونه ی عمو جان بود و همین جور گریه میکردم و حرف میزدم بمیرم الهی چقدر عموجانو ناراحت کردم که واقعا بغض کرده بود و هی سعی میکرد منو ساکت کنه و هی دلداری میداد.عمو جان گفت ملودی میخوای برم علی رو بیارم اینا رو به خودش بگی منم هستم نمیذارم حرف مفت بزنه و مجبورش میکنم گوش کنه.منم کلی برای عمو جان با همون گریه توضیح دادم که اولا این حرفا رو به خودشم گفتم اونم نه یه بار دو بار بعدشم من این علی رو نمیخوام.دوست دارم علی برگرده اما نه این علی .دلم میخواد بفهمه اشتباه کرده و واقعا تو شرایط روحی درستی باشه اینجوری یا یه بلایی سر من میاد یا خودش و فایده ای که نداره هیچ ضررم داره خظرناکم هست.

خلاص که عمو جان هی اصرارداشت تنها نمون و منم نمیخواستم جایی برم .مامان اینا هم مهمون داشتن حوصله نداشتم هر چی هم عمو جان گفت برو اینحا برو اونجا حالشو نداشتم تا آخر سر دست منو گرفت با اصرار برد تحویل عزیز جون داد یه عالمه سفارشم کرد که من تنها نمونم و غصه هم نخورم.الهی بمیرم عزیز جونم برای سرگرم کردن من گفت ملودی بیا حلوا بپزیم.حالا کی روز جمعه قبل از ناهار درست کردن اول بساط حلوا راه میندازه؟خوب معلومه منو عزیز جون.من با  نظارت عزیز جون شروع به حلوا درست کردن کردم عزیز جونم ناهار.اتفاقا نتیجه هم داد سرم گرم شد.بعد از ناهارم از اونجایی که من خود آزاری شدید دارم رفتم تو اتاق بخوابم .اونم اتاقی که تمام مدت عقد و مدتی که به هر دلیلی خونه شون ساکن بودیم مال منو علی بود.بازم برای ازار بیشتر خودم و وسوسه ی شدید در کمدو باز کردم تا ببینم علی وسایلشو برده یا نه که دیدم فقط یه کم از لباسا و یه سری کتاب برده و بقیه ش بود.دیگه شروع کردم عین اینایی که دور از جون مرده باشن بعد آدم بره سر وسایلشون یکی یکی کت شلوارای علی رو در میاوردم از کمد خاطره مرور میکردم دست میکشیدم روش بو میکردم و گریه میکردم .هنوز بوی ادکلناش بود.اخرشم سرم تو یکی از کتای علی بود و گریه میکردم و دردو دل میکردم انگار که خودشو گیر اورده باشم اونم داره گوش میده .اخر سرم از این روان پریشی دست کشیدم گذاشتم سر جاش رفتم رو مبل روبروی تلویزیون دراز کشیدم چشمامو بستم خودمو زدم به خواب تا عزیز جون که میاد چشمامو نبینه.شبم عمه جون اینا یه سر زدن و بعدشم عموجان و زن عمو جون اردوانو اوردن که خدا رو هزار بار شکر بهانه نگرفته بود چون  برده بودن علی رو رسونده بودن و برگشته بودن و یه کم نشستیم تا بهانه ی ها و غر غر کردن اردوان از خستگی که در اومد بردم خونه خوابوندمش.عجیب بود ولی شب موقع خواب اروم بودم و خیالم راحت بود انگار.

اینا رو نوشتم نه برای اینکه بگم زندگی ما بهترین بود و همیشه گل و بلبل بود .نه .اتفاقا روزای بدم تو زندگیمون داشتیم دعوا داشتیم قهر داشتیم دلخوری داشتیم مشکلات ...همه چی ولی در کل که مقایسه میکنم خوبیهاش خیلی خوب بود خیلی پررنگ تر بود ارامشش از استرسش خیلی بیشتر بود و دلگرمیش به دلخوریای گاه و بیگاه میارزید.نمیخوام بگم علی یه مرد نمونه بود.علی زودد عصبانی میشد و داد میزد اما کینه ای نبود و زود همه چیزو تموم میکرد و خیلی وقتا شرمنده هم بود و کلی عذرخواهی میکرد و هر جوری بود از دلم در میاورد.مرد سالاری  داشت که اون ژنتیکی بود و دیگه از بابا حمید و عمو جان بدتر نبود در این مورد که حرف فقط حرف خودشونه .با اینکه مخالف بود زود بچه دار بشیم اما مردی رو ندیده بودم که انقدر از دل و  جون عین پروانه دور زن و بچه ش بچرخه و از هیچ کار و محبتی دریغ نکنه و انقدر همه ی دلخوشیش باشن .منم تا اونجا که میتونستم همه ی سعی خودمو برای زندگیمون میکردم.خوب منم یه ادم بودم و بدیهایی داشتم اما همیشه سعی میکردم رفعشون کنم و اگه یه جاهایی علت یه چیزی رونمیفهمیدم و رفع نمیشد کرد سعی میکردم با اون مورد کنار بیام و قبول کنم و بارها خود علی ازم تشکر کرده بود و گفته بود میدونم به خاطر من اینکارو میکنی یا اینو قبول میکنی و ممنون بود.خداییش علی هم خیلی مواردو با این که داد بیداد کرده بود ولی اخرش کوتاه اومد.الان تو شرایطی نیستم که بتونم کامل زندگیمونو تفسیر کنم اما واقعا نمیدونم چی شد.شاید اینم خصلت علی بود که از اونور بوم افتاد و یا خوبه خوب بود یا بد.شایدم من نفهمیدم و متوجه نشدم که ذره ذره چی داره به علی میگذره و داره از درون داغون میشه و گذشت زمان و اینکه همه چی دست به دست هم داد باعث شد یهو بدجور بروز کنه تا به اینجا برسیم.با همه ی اینا با همه ی عصبانیتام و ناراحتیام و تو اوج بدبختی بازم از ته دلم نمیتونم بگم به درک و بدیها رو ببینم و بگم بهتر که تموم شد .شاید به زبون بیارم اما ته دلم هنوز یه حس عجیب دوست داشتن و وابستگی مونده که به عادت ربط نداره.دکتر که میگه عادت بوده و برای اینه که علی اولین و تنها مرد زندگیت بود و شاید این حس درونی باهات بمونه و همیشه سعی کنی همه رو با علی مقایسه کنی و تو این مقایسه منصف نباشی و فقط خوبیهای علی رو در نظر بگیری.میگه هنوزم پس لرزه ها و تنش ها و ناراحتی ها ادامه داره و من اجتیاج به زمان دارم .اما من که فکر نمیکنم اینطور باشه و میترسم از این حسی که هنوز یه گوشه ی قلبم مونده و کاریشم نمیتونم بکنم.

حالا از اینا بگذریم باید بگم مشکلی که داشتم امروز حل شد و باورم نمیشد که عمو جان بهم زنگ زد و گفت و فهمیدم که علی هم  گوشه کنایه زده ولی در کل اذیت نکرده .اینو مدیون دعاهای شما دوستای خیلی خیلی گل و مهربون و با محبت و دوست داشتنیم هستم و تمام انرژی های مثبتی که برام فرستادین و نمیدونم چطوری تشکر کنم فقط میتونم از ته دل دعا کنم خدا دل همه تونو شاد کنه و مشکلی نداشته باشین .میخواستم بنویسم چی شده که وقت ندارم و طولانی میشه و بعدا مینویسم اما خدایا هزار بار شکرت و بازم ممنون از همه تون با یه عالمه آرزوهای خوب براتونگلگلگلگل.منم الان خوبم و صبح تا حالا درگیر کار بودم و الانم باید برم .ایشالا حتما میام دوباره مینویسمقلب

/ 74 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارغوان و کوچولوها

راستیییی میگم همه پستات خیلی طولانی بوده هاااا فکر کنم باید قسمت قسمت کنم تا بخونمشون[نیشخند][خجالت]

ببین من کی بهت گفتم ... شما ها آشتی می کنین

درست میشه همه چیز یقین داشته باش

هويج بانو

سلام ملودی جووونم[ماچ] میدونی ملودی یه جورایی واقعا از ته ته ته قلبم آرزو میکنم علی برگرده اما همون علیه سابق نه این علیه بد اخلاقه یه دنده که حرف توو سرش فرو نمیره

پانیذ

ای خدا این سه نفر و عاقبت بخیر کن... یعنی اگه دوباره جمع سه نفره عاشق و خوشبخت اینا رو بهشون برگردونی من دیگه هیچی ازت نمی خوام....

فاطی خاکی

خصوصیییییییییییی

مرمر

[گل]

مریم

اين پستتو با بد بختي تمام از توي موبايل خوندم واسه خوشبختيت دعا مي كنم[گل]